Vaikuttavuustarinat

BEMINE -tutkimushankkeessa tavoitellaan yhteiskunnallista muutosta kolmella toisiinsa liittyvällä vaikuttavuustavoitteella:

1) Viisaampi kaupungistuminen, jota edistetään luomalla yhteinen tilannekuva kaupungistumisesta ilmiönä ja sen vaikutuksista eri alueilla.
2) Saumattomampi hallinta, jolla kehitetään MALPE-suunnittelun käytäntöjä tavoitteena pienentää kaupunkien ympäristörasitusta ja edistää kaupunkilaisten hyvää elämää.
3) Strategisempi yhteistyö, jolla edistetään kaupunkiseutujen suunnitteluun osallistuvien sekä eri sektoreilla toimivien organisaatioiden sujuvaa vuorovaikutusta ja yhteistyötä.

Olemme muotoilleet vaikuttavuustavoitteet kolmeen tarinaan, jotka samalla kuvaavat hankkeen lähestymistapoja ja etenemistä. Päivitämme tarinoita hankkeen ja tutkimuksen edetessä yhdessä sidosryhmiemme kanssa.

Suomalaisten kaupunkiseutujen kehittämisen työkaluksi on muotoutunut löyhä, eri hallinnonaloja yhdistävä suunnittelun toimintamalli ohjaamaan maankäyttöä (M), asumista (A), liikennettä (L), palveluja (P) ja taloudellista kehitystä (E) hallinnon eri tasoilla ja sektoreilla, josta käytetään lyhennystä “MALPE”. Tällä toimintamallilla vaikutetaan olennaisesti siihen, millaisia elinympäristöjä ihmisille tulevaisuudessa mahdollistetaan.

Teoriassa mallin pitäisi tarjota hyvät mahdollisuudet kuntien ja valtion väliseen tehokkaaseen yhteistoimintaan. Käytännössä ongelmilta ei kuitenkaan ole vältytty. Kaupunkiseutujen kehittämiseen osallistuu eri hallinnonaloilta ja eri aluetasoilta monia toimijoita, joilla on erilaisia intressejä, erilaiset toimintakulttuurit ja omanlaisensa toimintalogiikat. Seututason suunnittelussa ja päätöksenteossa on vaikea hahmottaa, ketkä ovat kulloinkin oleellisimmat toimijat ongelmien tunnistamisessa ja niiden ratkomisessa. Kaupunkiseutujen suunnittelun ja kehittämisen kaikkien ulottuvuuksien kattava ymmärtäminen onkin haastavaa myös alan asiantuntijoille.Tämän kehityksen seurauksena suomalaisilla kaupunkiseuduilla on vaikeuksia saavuttaa asetettuja sosiaalisia, taloudellisia ja ekologisia tavoitteita.

BEMINE-hankkeessa näemme, että MALPE-työn ongelmien taustalla vaikuttavat polkuriippuvuuksiksi kutsutut lukkiutumiset, jotka ovat seurausta tiettyjen toimintamallien ja käytäntöjen urautumisesta tietyille kehityspoluille. Vaikuttavuustavoitteemme tähtäävätkin siihen, että näitä lukkiutumia pystytään murtamaan.

Edistämme viisasta kaupungistumista

BEMINEssä tavoitteenamme on edistää kaupungistumista, joka ei ole ainoastaan älykästä (smart) vaan myös viisasta (wise). Tämä toteutetaan pyrkimällä luomaan yhteinen ja kokonaisvaltainen kuva kaupungistumisen ilmiöistä ja sen paikallisista vaikutuksista. Esimerkiksi olisi hyvä, että valtiolla ja kunnilla olisi samaan tietopohjaan perustuva tilannekuva, jotta valtion päätöksenteko voisi entistä paremmin tukea MALPE-toimintojen yhteensovittamista alueellisesti. Ajantasaisen tilannekuvan syntyminen tukeutuu tuottamiimme tilastopohjaisiin analyyseihin ja mallintamistyökaluihin, joihin integroidaan käytännön suunnittelijoiden ja kehittäjien näkemyksiä tulevaisuuden kehitykseen vaikuttavista tekijöistä ja tavoitteista.

Miten tarkalleen ottaen kohdennamme viisasta kaupungistumista edistävät tavoitteemme? Lue vaikuttavuustarinamme ”Viisaampaan kaupungistumista edistämässä” täältä.

Luomme saumattomampaa hallintaa

BEMINEssä tavoittelemme kestävää yhdyskuntarakennetta edesauttamalla eri hallinnon sektoreita yhteen tuovaa kaupunkiseutujen suunnittelua ja yhteistyötä. Yhteisesti koordinoidut suunnittelun ja tiedon muodostamisen käytännöt vahvistavat kaupunkiseutujen uudistumiskykyä, edistävät yhteiskunnan demokraattisuutta, pienentävät kaupunkiseutujen ympäristörasitusta ja luovat edellytyksiä hyvälle kaupunkielämälle. Tarkoitus on nimenomaan pureutua siihen, miten kestävyyden eri ulottuvuudet voidaan huomioida yhtaikaisesti. Tavoitteen saavuttaminen edellyttää, että tunnistettuja rakenteellisia, valtasuhteisiin ja pelisääntöihin liittyviä sekä kohtaamattomuudesta johtuvia ongelmia ratkotaan rinnakkain.  

Miten tarkalleen ottaen kohdennamme paremmin integroituun hallintaan liittyvät tavoitteemme? Lue vaikuttavuustarinamme ”Saumattomampaa hallintaa luomassa” täältä.

Kehitämme strategista yhteistyötä

BEMINE-hankkeessa tavoitteenamme on luoda keinoja, käsitteitä ja toimintatapoja tehdä tuloksekasta yhteistyötä  sekä valtion, kaupunkiseutujen ja kuntien välillä että eri hallinnon sektoreiden välillä. Nyt yhteistyötä haittaavat eri toimijoiden erilaiset intressit sekä epäselvät vastuualueet. Kuntien ja valtion hallinnon eri organisaatiot ovat sektoroituneita ja niillä on oma asinatuntijakulttuurinsa.

Institutionaalisten yhteyksien luomisen rinnalla kyse on käytännössä etenkin henkilötasolla luoduista yhteyksistä: hanke tuo yhteen keskeiset MALPE-toimijat rakentamaan yhteisymmärrystä suunnittelun tavoitteista ja prioriteeteistä. . Tavoitteen saavuttamiseksi hankkeessa luodaan vuorovaikutuksen välineitä ja toimintatapoja, jotka syventävät ja parantavat MALPE-suunnittelun strategista yhteistoimintaa sekä tähän liittyen auttavat hahmottamaan kaupunkiseutujen tulevaisuuspolkuja.

Miten tarkalleen ottaen kohdennamme vuorovaikutuksen syventämiseen liittyvät tavoitteemme? Lue vaikuttavuustarinamme ”Strategisempaa yhteistyötä kehittämässä” täältä.