Tietoa hankkeesta

Hanke on päättynyt.

Tutustu hankkeen loppuraporttiin.

BEMINEn tavoite

Kaupungistuminen on dynaaminen ja äärettömän monimuotoisten kehityskulkujen vyyhti. Sitä pyritään nyky-Suomessa hallitsemaan ilman relevanttia tutkimustietoa tai poikkihallinnollista yhteistyötä. BEMINE johdattaa molempien alkulähteille.

Beminessä me parannamme ymmärrystä siitä, millaista tietoa tulee tuottaa, miten tietoa voidaan hyödyntää ja millaisia vaikutuksia tällä voisi olla kaupungistumisen kehityskulkujen muovaamisessa. Kehitämme konkreettisia työkaluja muun muassa kaupunkien johdon, MALPE-suunnittelijoiden, ministeriöiden ja valtion laitosten käyttöön.

Pidämme huolta, että työkalut eivät jätä yksityissektoria ja kansalaisyhteiskuntaa suunnittelun ulkopuolelle. Luomme sekä hankkeeseen että sen sidosryhmien työskentelyyn uusia tiedon hyödyntämisen, ennakoinnin ja ymmärryksen käytäntöjä. Ymmärrys paranee ja käytännön työkalut syntyvät yhteiskehittämällä.

Mitä tarkoittaa MALPE-toimintamalli

MALPE tarkoittaa maankäytön, asumisen, liikenteen, palveluiden ja elinkeinojen suunnittelun ja kehittämisen yhteistyötä. Osana kaupunkiseutujen tiivistyvää yhteistä strategiatyötä MALPE-toimintamalli auttaa sovittamaan yhteen eri sektorien näkökulmia.

Teoriassa mallin pitäisi tarjota hyvät mahdollisuudet tehokkaaseen yhteistoimintaan. Käytännössä ongelmilta ei ole vältytty. Kaupunkiseudut eivät ole sen paremmin poliittisesti kuin hallinnollisestikaan yhtenäisiä ja yhdenmielisiä.

MALPE-sektorien yhteistyön käytännön toteutukseen ei ole patenttiratkaisuja, vaan sekä valtiotason toimijoiden että kaupunkiseutujen on keksittävä “omat pyöränsä” yhä uudelleen eri tilanteissa.

BEMINEn tärkeimmät tutkimuskysymykset

Hankkeen lähestymistavaksi kiteytyi jo suunnitteluvaiheessa tutkimuksen eri tutkimusotteita integroiva näkökulma. Lähestymistapa on toimintamallina samankaltainen kuin tutkimuksen kohteena oleva MALPE. Tämä tarjoaa tutkijoille mahdollisuuden reflektoida omaa toimintaansa suhteessa muuhun hankkeessa tehtävään tutkimukseen. Reflektiota tapahtuu sekä tutkimuksen että yhteiskehittelyn tasoilla. Integroiva tutkimus on vaativaa, mutta BEMINE-tutkimustiimin jäsenillä on vahvaa kokemusta tällaisesta yhteistyöstä.

Hankkeen alussa tutkimuskysymykset käsittelevät ennen kaikkea MALPE-toimintamallin ympärillä tapahtuvaa kaupungistumista. Lisäksi tarkastelu keskittyy kaupungistumisen hallinnan ja ohjaamisen haasteisiin ja siihen, miten tutkimus auttaa ymmärtämään siihen liittyviä ilmiöitä.

BEMINEssä kysymme, mitä ovat ne monimutkaiset ja alati muuttuvat yhteydet eri kehityskulkujen välillä, jotka eniten muovaavat tulevaisuuden kaupunkien mahdollisuuksia vastata vielä tuntemattomiin haasteisiin.

Kysymme, miten hallintoa, moninaisia yhteistyöverkostoja sekä kansalaisten aktiivista osallisuutta tulisi asemoida osana tulevaisuuden kaupunkiseutujen viisasta kasvua.

Hankkeen edetessä asetamme uusia, tarkempia tutkimuskysymyksiä, joita luotaamme sekä partnereiden oman tutkimuksen että poikkitieteellisten tutkimustehtävien kautta. Päämääränämme on löytää vastauksia hyvin käytännöllisiin kysymyksiin:

  • Miten parantaa hallinnon sektoreiden välistä yhteistyötä käytännössä?
  • Miten vapauttaa kaupunkiseutujen kapasiteetteja strategiseen ja aidosti integroituun kehittämistyöhön?
  • Miten uusilla visioilla, malleilla, menetelmillä ja käytännöillä tuetaan kestävämpää, vähähiilisempää, onnellisempaa, terveempää, demokraattisempaa ja vauraampaa kaupungistumista?

Mistä osista hanke koostuu?

Hankkeen 12 partneria muodostavat tiiviin yhteistyöverkoston, jonka toimintaa koordinoidaan sekä tutkimuksen rakenteiden että käytännön tasolla. Hanke on muotoiltu kolmen toisiinsa saumattomasti liittyvän tutkimuksellisen näkökulman ympärille:

  • ensimmäinen korostaa uuden tiedon tarvetta kaupungistumisesta
  • toinen keskittyy selvittämään tietämyksen merkitystä ja eri toimijoiden rooleja sekä valtaan liittyviä kysymyksiä
  • kolmas tähtää erilaisten näkökulmien hyödyntämiseen käytännössä osallistuvan ja tieteidenvälisen tutkimusotteen kautta.

Nämä näkökulmat sulautuvat yhteen hankkeen edetessä: tutkimuspartnereilla on omat perustutkimukselliset tehtävänsä, jotka kanavoituvat 19:ksi partnerien väliseksi yhteistyöosahankkeeksi. Ne esitellään tällä sivustolla syksyn mittaan. Hankekumppanien – kymmenen tutkimusinstituuttia ja kaksi vuorovaikutusosaajaa – poikkitieteellisen ja tieteidenvälisen tutkimuksen tulokset viedään käytäntöön sidosryhmien kanssa yhteiskehittämällä.

BEMINE ja muut STN -hankkeet?

Kaupungistuva yhteiskunta -ohjelmassa kiteytyy koko seutuyhteistyön pitkä kehityskaari. URMI-hanke luo visioita siitä, millaisia kehityskulkuja on meneillään maailmanlaajuisesti ja Suomessa kaupunkiseuduilla ja miten ilmiöt liittyvät toisiinsa. BEMINE taas pyrkii etsimään ratkaisuja siihen, miten alueita hallitaan näkemyksellisesty. Agile Cities on asukaslähtöisen kaupunkikehityksen äärellä. Se tutkii ruohonjuuritason kokeiluja ja sitä, miten niitä saataisiin monistettua. Temaattisesti hankkeet tukevat erittäin hyvin toisiaan ja yhteistyö on varmasti hedelmällistä lähivuosina.