Blogi BACKEND

 • Miten raitiotie rakentaa kaupunkia? 3+ näkökulmaa

  5 loka 2018
  Iina Sankala
  1797
  0

  Tulevilla Arkkitehtuurin tutkimuspäivillä (ATUT 2018) esitämme yksinkertaiselta kuulostavan väitteen: raitiotie rakentaa kaupunkia. Esittelemme tutkimustamme posterina, jossa pureudumme tällä hetkellä ajankohtaisen, Tampereelle rakennettavan raitiotien tapauksen kautta siihen, kuinka raitiotien kaltainen mittava infrahanke muuttaa kaupunkia niin fyysisesti kuin toiminnallisesti. Seuraavassa muutamia havaintojamme:

  1. Raitiotie on megaluokan infrahanke

  Tavalliselle tamperelaiselle raitiotien kokoluokka alkoi hahmottua viimeistään siinä vaiheessa, kun rakennustyömaat laittoivat keskustan uuteen uskoon. Kaupungilla kulkiessa raitiotien rakentamiselta ei voi välttyä juuri missään, sillä kuluva vuosi on järjestelmän rakentamisen vilkkain. Rakennustyömaat aiheuttavat poikkeusjärjestelyjä niin kaupungin kaduilla kuin esimerkiksi joukkoliikenteessä.

  Joku voisi kysyä, miksi moista epäjärjestystä sitten halutaan aiheuttaa. Yhtäältä kyse on kaupunkien toiminnan peruslogiikasta: kaupunkisuunnittelussa tavoitteet kestävyydestä ja hyvinvointia tukevasta elinympäristöstä pyritään saavuttamaan erilaisilla yhdyskuntarakenteellisilla, siis fyysiseen ympäristöön kiinnittyvillä ratkaisuilla. Koska ympäröivät puitteet ohjaavat väistämättä tapaamme liikkua ja elää, ei ole merkityksetöntä esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillinnän kannalta, millaisiksi yhä kasvavien ihmisjoukkojen asuttamat kaupungit rakentuvat. Väliaikainen hankaluus on siten hinta, joka on maksettava pidemmällä aikavälillä saavutettavista hyödyistä.

  Tampereen Ratikka on valmistuessaan merkittävä kulkumuoto, jonka ympärille kaupungin ja koko seudun joukkoliikennejärjestelmä kytkeytyy. Kyse on kuitenkin samanaikaisesti investoinnista kaupungin laajempaan kehitykseen. Voidaan puhua yleisemminkin investointivetoisesta kaupunkikehittämisestä, jolla osaltaan pyritään viestimään kaupungin dynaamisuudesta, kasvusta ja elinvoimaisuudesta. Näiden seikkojen vuoksi raitiotietä ei tule tarkastella yksin joukkoliikenteen perspektiivistä, vaan laajemmin.

  2. Raitiotie ohjaa kasvua ja kaupungistumista

  Useilla Suomen kaupunkiseuduilla on suunnitteilla, rakenteilla tai jo valmistunut infrastruktuuriltaan merkittäviä hankkeita, joissa on sisäänrakennettuna laajempia kaupunkikehitystavoitteita. Tehdään sitten kaupunkiraitiotiehankkeita (Raide-Jokeri), raskaampaa raideliikennettä (Länsimetro, Kehärata) tai yksittäisiä tiehankkeita (Tampereen rantatunneli), on ajatus liikennejärjestelmän kehittämisestä saanut rinnalleen myös muunlaisia tavoitteita esimerkiksi kaupunkirakenteen tiivistämisestä ja uusien kaupunginosien rakentamisesta.

  Infahankkeiden merkitystä korostaa niiden rakenteellisten elementtien ajallinen pysyvyys kaupunkitilassa: vaikutukset ympäröivään kaupunkiin ja sen toimintoihin ulottuvat vuosikymmenien ja -satojen päähän. Mittaluokkansa vuoksi nämä hankkeet myös suuntaavat kaupunkikehityksen fokusta. Tampereella raitiotien linjat luovat konkreettisen materiaalisen perustan kaupungin kasvun tuleville suunnille. Ne ohjaavat asuntorakentamista sekä monien perusinvestointien, kuten palvelujen ja niiden vaatimien kiinteistöjen sijoittumista (kuva 1). Myös kokonaan uutena kaupunginosana rakentuva Hiedanranta suunnitellaan alusta alkaen tiiviiksi ja käveltäväksi raitiotiekaupunginosaksi.

  Kuva 1. Tampereen raitiotie kytkee toisiinsa kaupunkikehittämisen eri elementtejä. Lähde: Tampereen kaupunki, 2016, s. 62; vrt. Karppi & Sankala, 2016.

  Kuva 1. Tampereen raitiotie kytkee toisiinsa kaupunkikehittämisen eri elementtejä. Lähde: Tampereen kaupunki, 2016, s. 62; vrt. Karppi & Sankala, 2016.

  3. Raitiotie on vaikutuksiltaan seudullinen

  Osana Tampereen kaupunkiseudun MALPE-työtä raitiotietä on jo suunniteltu jatkettavaksi yli kuntarajojen (ks. Tampereen kaupunkiseutu 2018). Kaupunkiseudun strategisessa suunnittelussa jatkolinjat ja niiden kautta muodostuva raitiotiejärjestelmä on osa kestävän kasvun tavoittelua.

  Jatkolinjat havainnollistavat hyvin muutoksen mittakaavan. Valmistuessaan raitiotie kytkisi seudun keskuksia ja monia muita merkittäviä kohteita toisiinsa tehokkaalla yhteydellä. Suunnitelmat luovat kuitenkin huomattavaa painetta tiivistävälle maakäytölle etenkin kehyskunnissa. Selvitysten mukaan tällä hetkellä vain Pirkkala vastaisi asukas- ja työpaikkamääriltään sekä yhdyskuntarakenteeltaan raitiotien vaatimia olosuhteita. Myös ydinkeskustan ulkopuolella sijaitsevat kaupan suuralueet tulisi uudistaa aiempaa kaupunkimaisemmiksi ja käveltäviksi keskittymiksi.

  Haastavan tilanteesta tekee kuitenkin se, että seudullisen ”raitiotiekaupungin” rakentaminen edellyttää eri suunnittelutasoilla tehtävän työn keskinäistä koordinointia sekä kiinteää ja pitkäjänteistä seudullista yhteistyötä – siis MALPE-työtä parhaimmillaan. Kuntien on muun muassa pystyttävä integroimaan maakäyttöään sekä sovittamaan raidelinjausten maankäytölliset varaukset hyvissä ajoin muihin kehittämistoimiin.

  + Miten muutos voidaan hyödyntää täysimääräisesti?

  Kaupunkikehittämisen megahankkeet tulevat väistämättä osaksi monimutkaisia ja monitahoisia päätöksentekoprosesseja, joissa on läsnä eri toimijoita erilaisine intresseineen. Jotta raitiotiellä olisi potentiaalia toimia myös strategisena yhdyskuntakehittämisen välineenä, päätöksenteossa ja sitä pohjustavassa suunnittelussa tulisi huomioida seuraavia asioita:

  Päätöksenteossa:

  • on tunnistettava sitoutumisen mittaluokka ja aikajänne
  • tulisi miettiä laajasti päätöksen vaikutuksia sekä mahdollisia jännitteitä
  • tarvitaan monipuolista poliittista keskustelua liikenneraamin ulkopuolelta

  Suunnittelussa:

  • tulee pyrkiä eri mittakaavatasojen ja aikajänteiden yhteensovittamiseen
  • edellytetään kokonaisvaltaisempaa näkökulmaa erillisten”hankesalkkujen” hallinnan sijaan
  • laajempien kaupunkikehitysvaikutusten saavuttaminen edellyttää hankkeiden huolellista kytkemistä ympäröivään kaupunkirakenteeseen ja sen toimintoihin

  Viime kädessä kyse on valinnoista sen suhteen, millaista kaupunkia tuleville sukupolville halutaan rakentaa. Tamperekin tulee olemaan kovin erilainen kaupunki vuonna 2040 kuin vuonna 2018.

  Iina Sankala, Ilari Karppi & Jarmo Vakkuri, Tampereen yliopisto

   Raitiotie rakentaa kaupunkia: megaluokan infrahankkeet kaupunkikehittämisessä -esitys Arkkitehtuurin tutkimuspäivien (10th Architectural Research Symposium in Finland 2018: Global North – Global Challenges and Local Responses in Contemporary Architecture) posterisessiossa. Tervetuloa kuuntelemaan ja osallistumaan!

  Lisätietoa:

  Lue myös aiemmat blogit maankäytön ja liikenteen integroinnista suunnittelussa:

  Continue Reading
 • Näkemystä kaupunkiseutujen tulevaisuudesta rakennetaan yhdessä sidosryhmien kanssa

  27 syys 2018
  Otto-Wille Koste
  1291
  0

  Tiivis sidosryhmäyhteistyö on keskeinen osa strategista tutkimusta, joka käsittelee laajoja yhteiskunnallisia haasteita monialaisesti ja tuottaa niihin ratkaisuja. On selvää, että monimutkaisista ilmiöistä on haastavaa tuottaa toimintasuosituksia pelkästään tutkimuksen keinoin. Vaikuttavuus edellyttääkin uudenlaista tiedontuotantoa ja yhteiskehittämistä. BEMINE-hankkeessa sidosryhmät ja tiedon hyödyntäjät ovat päässeet mukaan tutkimuksen yhteiskehittämiseen aivan hankkeen alusta lähtien.

  Yhteiskunnallisen vaikuttavuuden maksimoimiseksi on myös tärkeää, että tutkimus liittyy vireillä oleviin muutosprosesseihin ja antaa niihin panoksensa. BEMINEn tutkimuskysymysten kannalta keskeisimpiä hallinnon uudistuksia ovat maankäyttö- ja rakennuslain (MRL) uudistus sekä maakunta- ja sote-uudistukset. MRL-uudistuksen olennaisena osana on uuden strategisen seudullisen suunnittelutason luominen ja tutkiminen, mitkä ovat myös BEMINE-tutkimuksen keskiössä.

  BEMINEn tärkein sidosryhmätyön muoto ovat Urban Forum -yhteiskehittämisseminaarit, joissa on käsitelty seudullisuuteen liittyviä kysmyksiä monipuolisesti. Foorumeiden kautta suunnittelijat, virkamiehet ja muut sidosryhmät ovat päässeet antamaan panoksensa tutkimukseen ja sitä kautta myös MRL-työhön. Seuraavassa Urban Forumissa marraskuussa, hankkeiden tutkijat esittelevät tutkimustulostensa pohjalta muotoiltuja politiikkasuosituksia, joita osallistujat pääsevät kommentoimaan. Sitä ennen on kuitenkin hyvä kerrata, mitä kaikkea aiemmissa foorumeissa onkaan tehty.

  Elokuussa 2016 ensimmäisessä Urban Forumissa, Re-define-seminaarissa, sidosryhmät pääsivät esittämään näkemyksiä  hankkeen tutkimuskysymyksiin, jotta niistä muodostuisi mahdollisimman relevantteja heidän työnsä kannalta. Tämä tapahtui tunnistamalla MALPE-työn haasteita, joista keskeisimmäksi nousi seudullisen hallinnon ja päätöksenteon siiloutuminen sekä yhteistyön puute ja vaikeus. Tähän hankkeen toivottiin myös laittavan tutkimuspanoksia.

  Toisen Urban Forumin teemana maaliskuussa 2017 oli tietoon perustuva seudullinen päätöksenteko sekä mallit seudullisen todellisuuden ja suunnitteluhaasteiden hahmottamiseen. BEMINEn tutkimuspartnerit ovat aiemmissa tutkimuksissaan työstäneet malleja mm. kaupunkikudosten muodostamiseen ja seudulliseen talouskehityksen seurantaan, joita tilaisuudessa esiteltiin. Evindessipohjaiset mallit kiinnostivat osallistujia ja päivän työpajaosuudessa he saivat esittää parannuksia malleihin ja innovoida työkaluja MALPE-työn kehittämiseen.

  Marraskuussa 2017 sukellettiin tulevaisuuteen, kun kolmannessa Urban Forumissa keskusteltiin ns. tulevaisuustiedon roolista suunnittelussa. Muutokset toimintaympäristössä ovat keskeinen peruste miksi MRL:a lähdetään uudistamaan. On tärkeä pohtia kuinka tulevaisuuden radikaaleihinkin muutoksiin voidaan suunnittelujärjestelmässä varautua. Yhteisen tulevaisuuden hahmottamisen lisäksi sidosryhmät pääsivät antamaan syötteensä myös BEMINEn politiikkasuosituksiin. Keskeisiä käsiteltyjä kysymyksiä olivat kuinka MRL:ssa voidaan edistää strategisuutta kaupunkiseutujen suunnittelussa ja millainen rooli sopimuspohjaisilla menettelyillä on tulevaisuudessa suunnittelujärjestelmässä.

  Tämän vuoden maaliskuussa, neljännessä Urban Forumissa useilla tutkimusryhmillä oli tuoreita tutkimustuloksia esiteltäväksi sidosryhmille. Seminaarissa pureuduttiin seutulaiseen identiteettiin, monipaikkaisuuteen ja monikulttuurisuuteen kaupunkisuunnittelussa sekä hallintoreformien mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Lisäksi esiteltiin hankkeen osana kehitetty seutujen strategisen kehittämisen uusi toimintamalli, jonka luomisessa aiempien foorumeiden työllä on ollut tärkeä rooli. Iltapäivän aikana osallistujat pääsivät antamaan kommenttinsa ja parannusehdotuksensa malliin. Näiden pohjalta mallia on kehitetty eteenpäin.

  Urban Forumien anti on hankkeen näkökulmasta ollut todella arvokas. Tilaisuudet eivät ole olleet vain tiedon syöttämistä vaan niissä on tehty molemminpuolista vuorovaikutusta. Sen lisäksi, että tutkijat ovat saaneet esiteltyä tuloksiaan keskeisille sidosryhmille, he ovat saaneet myös tärkeitä kommentteja käytännön kentiltä. Ne auttavat tulosten muotoilussa ja politiikkasuositusten muodostamisessa.

  Tältä pohjalta lähdemme kohti hankkeen viidettä ja toiseksi viimeistä Urban Forumia, jossa tutkimusryhmät esittelevät tuloksiinsa pohjautuvia politiikkasuosituksia. Toivottavasti mahdollisimman moni aiempiin foorumeihin osallistunut pääsee paikalle ja näkee tuloksissa myös oman panoksensa.

  BEMINE Urban Forum V – Kestävän kaupunkiseudun askelmerkit: BEMINE-hankkeen tuloksia ja politiikkasuosituksia, 23.11.2018 Korjaamon vintillä.

   

  Continue Reading
 • BEMINE Urban Forum V 23.11.18: Kestävän kaupunkiseudun askelmerkit: BEMINE-hankkeen tuloksia ja politiikkasuosituksia

  30 elo 2018
  Johannes Mikkonen
  2356
  0

  Millaisia haasteita tulevaisuus tuo suomalaisille kaupunkiseuduille ja miten kestäviä kaupunkiseutuja suunnitellaan? Millaisin politiikkatoimin tunnistettuihin haasteisiin pitäisi varautua?

  BEMINE-tutkimuskonsortio järjestää viidennen yhteiskehittämis- ja vuorovaikutusfoorumin, Kestävän kaupunkiseudun askelmerkit: BEMINE-hankkeen tuloksia ja politiikkasuosituksia perjantaina 23.11.2018 klo 10.00-14.30 Kulttuurikeskus Korjaamolla Helsingissä osoitteessa Töölönkatu 51 A, 00250 Helsinki.

  Tilaisuus on jatkoa aikaisemmille BEMINE-hankkeen Urban Foorumeille, jotka ovat koonneet joka kerta yhteen liki sata asiantuntijaa keskustelemaan kaupunkikehittämisestä.

  Viidennen foorumin aiheena aiheena on kestävien kaupunkiseutujen suunnitteluhaasteet ja niihin vastaaminen.  Tilaisuudessa kuulemme tutkijoiden tuoreimpia tutkimustuloksia ja muotoilemme politiikkasuosituksia kaupunkiseutujen kestävälle kehittämiselle. Seminaari on maksuton ja siihen kuuluvat aamukahvit ja lounas. Ilmoittaudu tilaisuuteen täällä.

  Tilaisuuden ohjelma:

  9:00 Aamukahvit
  10:00 Päivän avaus

  Konsortionjohtaja, professori Raine Mäntysalo, Aalto-yliopisto

  Strategisen tutkimuksen rooli päätöksenteossa

  Ohjelmajohtaja, professori Riitta Kosonen, STN / Aalto-yliopisto

  Keynote: Kaupunkiseutujen aika

  Professori Sami Moisio, Helsingin yliopisto

  Kohti kestävää yhdyskuntarakennetta

  Ryhmäpäällikkö Ville Helminen, SYKE

  Asiaperustainen kansalaisuus kaupunkiseutujen kehittämisen voimavarana

  Professori Jouni Häkli, Tampereen yliopisto

  Kommentointipaneeli ja keskustelu
  11:40 Lounas ja open house -posterinäyttely
  12:50 Läsnä ja poissa kaupungista

  Professori Kimmo Lapintie, Aalto-yliopisto

  Periaatteista toiminnaksi – sektorirajojen ylittäminen kaupunkiseudulla

  Dosentti Ilari Karppi, Tampereen yliopisto

  Kahvi
  Kommentointipaneeli ja keskustelu
  Loppupuheenvuoro: Kaupunkiseutujen tulevaisuus

  Professori Raine Mäntysalo, Aalto-yliopisto

  14:30 Päivä päättyy

  Seminaari pidetään vanhan ratikkahallin innostavassa miljöössä hyvien kulkuyhteyksien päässä Helsingin päärautatieasemalta. Tutustu saapumisohjeisiin täältä.

  Continue Reading
 • Suomi kaupungistuu monipuolisesti – SuomiAreenassa keskusteltiin kaupungistumisen tulevaisuudesta

  17 heinä 2018
  Otto-Wille Koste
  825
  0

  Vuonna 2040 Suomessa väestö on merkittävästi keskittynyt kolmeen suurimpaan kaupunkiin, asutaan yhtä omakotitaloissa ja liikutaan sähköpyörillä, droneilla ja raiteilla. Ihmiset identifioituvat ensisijaisesti kaupunkeihin kansallisidentiteetin sijasta ja digitalisoituneet palvelut ovat ihmisten tavoitettavissa ympäri vuorokauden. Nämä ja monta muuta ajatusta esitettiin Suomi Areenan keskustelutilaisuudessa Vetovoimaa vai työntövoimaa – missä suomalaiset asuvat vuonna 2040?, jota BEMINE oli järjestämässä. Tilaisuuden tallenne on katsottavissa kokonaisuudessaan täällä.

  Keskustelutilaisuudessa panelistit Erkki Heikkinen (Kiinteistömaailma), Liisa Häikö (Tampereen yliopisto) Kaija Savolainen (Suomen Omakotiliitto), Iiris Suomela (Vihreät nuoret), Matti Vanhanen (Suomen Keskusta) saivat pohdittavakseen väitteitä kaupungistumisen ja asumisen tulevaisuudesta.

  Panelistit olivat yhtä mieltä siitä, että kaupungistuminen jatkuu vahvana trendinä muun maailman tapaan myös Suomessa.  Muissa asioissa löydettiin sitten reilustikin erimielisyyttä. Kokosimme tulevaisuusväitteiden alle keskustelussa nousseita näkemyksiä, havaintoja ja ajatuksia:

  Väite 1: Vuonna 2040 väestö on merkittävästi keskittynyt Helsingin, Tampereen ja Turun väliselle alueelle. Alueesta muodostuu yhtenäinen työssäkäyntialue, jonka keskuksiin myös rakentaminen keskittyy. Muualla väki vähentyy voimakkaasti.

  Väite 2: Vuonna 2040 suomalaiset suurkaupungit elävät täydellisessä 24/7-rytmissä. Sekä julkiset että yksityiset palvelut – kirjastot, terveysasemat, ravintolat ynnä muut – ovat aina auki.

  Väite 3: Vuonna 2040 Nurmijärvi-ilmiö on muuttunut Järvenpää-ilmiöksi. Ihmiset haluavat asua kohtuuhintaisesti, itse omistamissaan omakotitaloissa, lähellä luontoa ja palveluita. Vapaa-ajan asuminen ja etätyö lisääntyvät. Yksityisautoilua tarvitaan edelleenkin siellä, missä joukkoliikennettä ei ole järjestetty. Asumisen kustannukset ovat edelleenkin ajankohtaisia. Kunnat panostavat asumisen monimuotoisuuden mahdollistamiseen.


  Väite 4: Vuonna 2040 kaupunkien omaleimaisuus ja erilaisuus ovat kasvavaa. Kaupunkisuunnittelussa ovat mukana myös marginaaliryhmät (kuten päihteitä käyttävät tai vähävaraiset). Yhdessä tekemisen kulttuurin ja edistyksellisten käytäntöjen ansiosta suunnitteluun saadaan tehokkaasti tietoa erilaisten ihmisten tarpeista. Nimby-ilmiötä ei enää ole.

  Väite 5: Vuonna 2040 liikennejärjestelmä perustuu sähköisiin, jaettuihin ja automaattisiin ajoneuvoihin, ja eroa yksityisautoilun ja joukkoliikenteen väliin on vaikea vetää. Liikkuminen sekä kaupungeissa että niiden ulkopuolella on kestävää ja resurssiviisasta.

  Kuva: Juha Mikkonen

  Continue Reading
 • BEMINE SuomiAreenassa 17.7.2018 – Missä suomalaiset asuvat 2040?

  18 kesä 2018
  Otto-Wille Koste
  1381
  0

  Keskustelu kaupungistumisesta käy kiivaana ja ilmiöstä kumpuaa monia mielenkiintoisia kysymyksiä: Onko Suomessa vuonna 2040 vain kolme kaupunkia, joissa koko kansa asuu? Vai hajauttaako automaattinen liikenne ja etäläsnäolomahdollisuudet ihmiset asumaan tasaisemmin ympäri maata?

  Muun muassa näistä teemoista keskustellaan 17.7.2018 Porin SuomiAreenassa, kun Demos Helsinki, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry, Kiinteistömaailma Oy ja Suomen Omakotiliitto ry järjestävät keskustelutilaisuuden otsikolla: 

  Asumisen tunti <3 Asuntomessut
  Tulevaisuuden asuminen kaupungeissa: Vetovoimaa vai työntövoimaa – missä suomalaiset asuvat vuonna 2040?

  Tilaisuus järjestetään 17.7.2018 klo 14:30-15:30 Purjelavalla.

  Lavalla keskustelemassa:
  Erkki Heikkinen, toimitusjohtaja, Kiinteistömaailma Oy
  Liisa Häikiö, sosiaalipolitiikan professori, Tampereen yliopisto
  Kaija Savolainen, toiminnanjohtaja, Suomen Omakotiliitto ry
  Iiris Suomela, puheenjohtaja, Vihreät nuoret
  Matti Vanhanen, kansanedustaja, Keskusta

  Tilaisuuden juontaa MTV:n uutistoimittaja Nina Rahkola.

  Continue Reading
 • Kuihduttaako kaupunkien kasvu maaseudun?

  15 kesä 2018
  Hannu Tervo
  1668
  0

  Alueellinen keskittyminen on vahva virta. Kaupunkien muodostamat ydinalueet vastaavat valtaosasta talouden aktiviteetista, vaikka niiden osuus maa-alasta on pieni. Ihmiset edelleen ansaitsevat kaupungeissa keskimäärin paremmin kuin maaseudulla siitä huolimatta, että alueelliset tulotasoerot ovat kaventuneet aikojen kuluessa.

  Aikaisemmat suomalaiset tutkimukset kertovat maakuntien keskuskaupunkien kasvaneen ennen sotia rinta rinnan ympäröivän maaseudun kanssa. Sotien jälkeen kaupungistumisen varjo alkoi kuitenkin näkyä, kunnes noin 1970-luvulta lähtien nopeasti kasvaneet maakuntien keskusseudut ovat ruvenneet syömään reuna-alueidensa kasvua.  Erityisesti nopeasti kasvaneilla isoilla maakuntakeskuksilla on ollut negatiivisia vaikutuksia reuna-alueilleen. Kasvavien kaupunkien lähialueet hyötyvät toiminnallisen alueen levittäytyessä laajemmalle, mutta pitkien etäisyyksien ja harvan asutuksen Suomessa suuri osa alueista jää kasvun katveeseen.

  Uutta tietoa urbanisaatiokehityksen vaikutuksista maaseutu-alueille on saatu nyt vasta julkaistusta BEMINE-tutkimuksesta, jossa väestötietojen avulla analysoitiin ekonometrisesti kaupunkien ja erityyppisen maaseudun vuorovaikutussuhteita periodilla 1990-2015. Tutkimuksessa käytettiin hyväksi kuntarajoista riippumatonta kaupunki-maaseutuluokitusta, joka perustuu 250 neliömetrin tilastoruutuihin laskettuihin paikkatietoihin. Maaseutu luokittuu tässä neljään tyyppiin. Tutkimus pyrki osaltaan vastaamaan Strategisen tutkimuksen neuvoston Kaupungistuva yhteiskunta – ohjelmassa esitettyyn kysymykseen siitä, miten kaupungistuminen vaikuttaa ympäröiviin alueisiin.

  Tulokset osoittavat Suomessa vahvana edenneen kaupungistumisen vaikuttavan ympäröivien alueiden kehitykseen, erityisesti maaseudun paikalliskeskuksiin ja kaupungin läheiseen maaseutuun. Sen sijaan ydinmaaseudun ja harvaan asutun maaseudun kohdalla ei löydetä selviä vaikutuksia. Kumpikaan näistä maaseututyypeistä ei kiinnity toiminnallisesti suurempiin keskuksiin. Erityisesti syvän maaseudun väestökehitys on ollut vahvasti negatiivista, mutta tulosten mukaan urbanisaation etenemisellä ei ole ollut siihen vaikutusta.

  Havaitut vaikutukset poikkeavat maakuntatyypeittäin. Urbanisoituneimmassa maakunnassa eli Uudellamaalla metropolialueen kaupunkimaisen alueen kehitys vaikuttaa negatiivisesti maaseutumaisten alueiden kehitykseen, mutta vähemmän kaupungistuneiden pienten maakuntien ryhmässä vaikutukset ovat positiivisia. Tähän ryhmään kuuluvat Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Etelä-Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa ja Kainuu. Sen sijaan keskisuurten maakuntien ryhmässä yhteyksiä ei löydetty.

  Urbanisaatio levittää siis sekä varjoa että valoa reuna-alueille. Näyttäisi siltä, että leviämisvaikutukset dominoivat vähiten kaupungistuneissa maakunnissa ja supistumisvaikutukset pisimmälle kaupungistuneissa maakunnissa. Tarkasteltaessa maakuntatasoisesti kaupunki- ja maaseutualueiden väestökehitystä niiden välillä nähtiin kuitenkin positiivinen yhteys, mikä kertoo kaupungistumisen merkityksestä myös ympäröivien alueiden kannalta. Jos maakunnan kaupungit eivät pärjää, ei pärjää maakuntakaan.

  Aiheesta lisää juuri julkaistussa BEMINE-tutkimuksessa sekä kahdessa vanhemmassa tutkimuksessa:

  Tervo H., Helminen V., Rehunen A. & Tohmo T. (2018) Onko urbanisaatio maaseudun turma? Kaupunkien väestönkasvun vaikutukset erityyppisen maaseudun väestökehitykseen Suomessa ajanjaksolla 1990-2015. Yhteiskuntapolitiikka 83(2), http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2018061325774

  Tervo H. (2009)  Centres and peripheries in Finland: Granger causality tests using panel data. Spatial Economic Analysis 4, 377-391.

  Tervo H. (2010) Cities, hinterlands, and agglomeration shadows: spatial development in Finland during 1880-2004. Explorations in Economic History 47 476-486.

   

  Continue Reading
 • Density and the distribution of household car ownership

  9 touko 2018
  Matti Lindholm
  2279
  0

  This blog post presents analyses previously discussed in an earlier blog post written in Finnish. However, since there probably is wider interest on the topic, this post summarizes the results in English focusing on the relationship between household car ownership and density. This blog post also provides the results from the whole range of densities (graph 1), which was not included in the original post.

  The relationship between household car ownership and density becomes evident when analyzed with detailed GIS data. The below graphs illustrate the relationship between combined population and job density and the distribution of households into three groups based on their car ownership status: Carless, one-car households and multi-car households (2 cars or more).

  We used register-based 250×250 m grid dataset to get accurate interpretation of job and population density. Data is from the year 2015 and covers the area of 14 municipalities in the Helsinki region [1]. We calculated density using land-area of the grid cells and applied neighborhood method [2], which includes surrounding cells into calculation.  This way the variable represents density in the close proximity of each location. The household car ownership data is also from the 250×250 grid dataset. The data does not allow household level analysis, because the information is summed to each cell.

  The first bar graph shows the overall distribution including the entire scale of densities.


  First notion: Major changes in the distribution occur in the densities below 100 population+jobs/ha.

  In the second graph we zoomed into the densities below 100 population+jobs/ha and changed the visualization. The graph shows the observed change in the distribution against one unit change in the density variable.

  Second notion: When the density exceeds 50 population+jobs/ha carless households are the most common household type. In densities greater than 63-66 population+jobs/ha over half of the households are carless and the share of the multi-car households drops below 10%.

  Third notion: The share of carless households exceeds multi-car households in the density range of 21-26 population+jobs/ha. In the urban structure of Helsinki region this can be regarded as a threshold density for proper public transport supply and walking/bicycle infrastructure.

  In the densities below approximately 7 population+jobs/ha multi-car households are the majority, but still even in the most sparse areas about 10% of the households are carless.

  This analysis illustrates a clear connection based on accurate data that is not tied to predefined administrative or statistical areas. Analysis does not consider other evident factors influencing car ownership like household income or household structure among others. However, these other factors are often connected to density. For example, household size undoubtedly explains car ownership of households and households of different size have different spatial distribution in urban region.

  We utilize this analysis as a part of the research to determine threshold values to identify and delineate the areas of three urban fabrics: walking, transit and automobile fabrics. Analysis has been conducted in two projects: BEMINE and Urban fabric analysis project for Helsinki Region MAL 2019 Plan.

  Ville Helminen, Finnish Environment Institute, SYKE

  Cover photo: Riku Lumiaro

  ¹ Helsinki region municipalities: Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula, Vihti, Mäntsälä and Pornainen

  ² Read more about neighborhood method (focal statistics tool applied here) at: http://desktop.arcgis.com/en/arcmap/10.3/tools/spatial-analyst-toolbox/an-overview-of-the-neighborhood-tools.htm

  Continue Reading
 • Liikkumisen järki ja tunteet asemanseutujen kehittämisessä

  18 huhti 2018
  Iina Sankala
  1837
  0
  Voisiko töistä palaava noutaa asemalta ruokakassinsa, ehkä jopa lemmikkinsä hoidosta hetkeä ennen kuin hyppää seuraavaan junaan tai bussiin? Voisiko kiireinen työmatkailija ajoittaa aseman varattaviin työtiloihin aamuisen skype-kokouksen tai kuntosalilla käynnin? Entä mikä saisi ihmiset viipymään ja viettämään aikaa?

  Viime vuosina on puhuttu paljon asemanseuduista ja niiden roolista kaupunkien ja kaupunkiseutujen suunnittelussa. Kaupungistuminen, ilmastonmuutos ja kumipyöräliikenteen aiheuttamat terveydelle haitalliset hiukkaspäästöt pakottavat kehittämään ratkaisuja, jotka ovat kestäviä ja terveellisiä pitkällä aikavälillä. Globaalien ja ilkeiden ongelmien ratkomisen ohella kyse on samalla kuitenkin yhtä arkisista asioista kuin kaurapuuro aamiaisella: kuinka liikumme ja millaisten asioiden perässä?

  Toimiva joukkoliikennejärjestelmä mahdollistaa joustavan kävelyn, pyöräilyn ja joukkoliikenteen käytön yhdistämisen. Arjen sujuvuuden kannalta on myös olennaista karsia tarpeetonta sukkulointia työn, kodin ja harrastusten välillä. MALPE-yhteensovittamisen hengessä asemanseutuja voidaankin tarkastella maankäytön, asumisen, palveluiden ja elinkeinojen risteyskohtina, seudullisen arjen kauttakulkupaikkoina, mutta myös kohtaamisen ja viihtymisen paikkoina.

  Tähän blogiin olemme koonneet asemaviikon kunniaksi poimintoja viimeaikaisista hankkeista ja toimenpiteistä kestävän liikkumisen ja asemanseutujen kehittämisen tukemiseksi.

  Kestävien valintojen oltava myös käteviä

  Sujuvat ja saumattomat matkaketjut ovat olleet perinteisesti liikennesuunnittelun tavoitteena.  Vaihtojen sujuvoittamisella ja viihtyisyyden lisäämisellä voidaan kannustaa matkustajia jättämään henkilöauto edes osaksi matkaa pois ja lisätä näin matkasuoritteen ekologisuutta. Esimerkiksi Helsingin seudun liikenteen (HSL) Solmu-projektissa laadittiin useita teknisiä ja laadullisia suosituksia seudun 42 keskeiselle joukkoliikenteen vaihtopaikalle eli solmupisteelle.

  Joukkoliikenteen käyttäjämäärät eivät kuitenkaan kasva yksin yhteyksiä lisäämällä, vaan kriittistä on myös se tapa, jolla asemat ja pysäkit kytketään ympäröivään kaupunkiin. Joukkoliikenteeseen tukeutuvilla maankäytön ratkaisuilla voidaan tehdä ekologisista valinnoista myös niitä helpoimpia. Riittävän tiivis ja laadukas kaupunkiympäristö takaa sen, että asemille on helpointa tulla kävellen tai pyörällä. HSL:n tuoreen kävelyn markkinointistrategian tavoitteena on lisätä asukkaiden kävelymyönteisyyttä, jota seudun kaupungit ja kunnat tukevat panostamalla kävelyinfran kehittämiseen.

  Pyöräilyn tukeminen kannattaa myös, sillä se mahdollistaa kestävän liikkumisen kaikissa kaupunkikudoksissa, totesi tutkija Ville Helminen blogissaan.  Valtakunnallisen Asemanseutujen kehittämisverkoston syksyllä 2017 toteuttaman asemanseutukyselyn perusteella asemanseutujen pyöräpalveluille onkin tarvetta: vastaajat toivoivat mahdollisuuksia yhteiskäyttöpyörien tai erilaisten kaupunkirahtipyörien vuokraukseen. Kulkuvälineiden säilytykseen ja huoltoon liittyen toivottiin matkakortilla aukeavia pyörähalleja ja ylipäätään parempia pysäköinti- ja säilytyspaikkoja matkaajien omille pyörille. Myös erilaisia huolto- ja korjauspalveluja toivottiin yhdessä sähköpyörien latauspisteiden kanssa.

  Asumiselle hyvillä sijainneilla on nyt valtavasti kysyntää. Asemanseudut ovat hyviä sijainteja, koska niissä joukkoliikenteen saavutettavuus on hyvä ja ne muodostavat luontevan paikan keskustatoiminnoille. Suunnittelijoiden on kuitenkin pidettävä huolta siitä, etteivät asemanseudut pääse yksipuolistumaan pelkiksi pienten asuntojen saarekkeiksi. Kuten tutkija Christoffer Weckström blogissaan toteaa, monipuolisuus eli toimintojen sekoittaminen kaupunkirakenteessa mahdollistaa erilaisten asiointimatkojen pitämisen lyhyenä.

  Elämyksellisyyttä arjen suorittamisen ohella?

  Sujuvien matkaketjujen ja asiointien yhdistämismahdollisuuksien lisäksi joukkoliikenteen käyttäjäksi houkutteleminen vaatii vielä jotain muuta: tunnetta. Tutkimukset osoittavat, että mitä elävämpi ja moniulotteisempi kävely-ympäristö on, sitä pidempiä matkoja ihmiset ovat valmiita taittamaan raideliikenteen asemalle. Fyysisten etäisyyksien ohella tärkeitä ovat siis kokemukset saavutettavuudesta ja elämyksellisyydestä, unohtamatta miellyttävää viherympäristöä. ”Joukkoliikenne on tykkäämisbisnestä”, on YIT:n kestävästä kaupunkikehityksestä vastaava johtaja Juha Kostiainen monissa yhteyksissä osuvasti todennut.

  Vaikka monille asemat ovat suurimmaksi osaksi läpikulkupaikkoja, tulisi niissä vierailusta tehdä miellyttävää. Mukavuus, hauskuus ja yllätyksellisyys voivat olla niitä tekijöitä, jotka lopullisesti voittavat puolellensa. Monissa kaupungeissa on paraikaa erilaisia asemakeskushankkeita käynnissä. Ne ilmentävät hyvin, kuinka käsitys asemista on monipuolistunut: pelkän matkakeskuksen rakentamisen sijaan asemanseutujen kehittäminen kytkeytyy yhä useammin kaupunkirakenteen täydentämisen tavoitteisiin, ja asemista tavoitellaan monipuolisia tapahtumapaikkoja, jotka nivoutuvat toiminnallisesti osaksi muuta kaupunkiympäristöä. Esimerkiksi Seinäjoen asemanseudun yleissuunnitelmassa sekä aiemmissa Fiksu Assa ja SmartStation -hankkeissa asemalle ja sen välittömään läheisyyteen on suunniteltu omaleimaisia kulttuuritiloja niin musiikin kuin ruokakulttuurinkin puolelta. Viihdebisneksen puolelta suuret kaupungit (mm. Tampereen Kansi ja Areena, Helsingin PasilaTurun Ratapiha, Oulun asemakeskus) rakentavat ja suunnittelevat asemilleen kaupunkielämän kaupallista jatketta: viihde- ja elämyskeskuksia urheiluareenoineen, hotelleineen ja kauppakeskuksineen.

  Tulevaisuuden asemanseudut muodostuvat kohtaamisen paikoiksi?

  Jotta asemanseudut olisivat viihtyisiä ympäristöjä myös tulevaisuudessa, on toimintojen soveltuvuus eri sukupolville hyvä huomioida. Sosiaalisesti kestävä rakenne huomioi sosiaalisten suhteiden ylläpidon ja kaupunkirakenteen tarjoamat mahdollisuudet ylisukupolviseen kanssakäymiseen. Esimerkiksi Göteborgissa panostetaan asemanseutujen kehittämisessä yhteistyöhön ja sosiaalistamiseen, nk. asemayhteisöihin (Smart MR -hanke, esittelyvideo).

  Myös asemanseutukysely antaa viitteitä, että erilaiset torit, ruokatapahtumat ja konsertit voisivat houkutella kävijöitä – samalla muiden ihmisten läsnäolo lisäisi turvallisuuden tunnetta asemilla. Miellyttävää ilmapiiriä ja viihtyisyyttä lisäisivät myös kasvit, istutukset tai viherseinät, luonnonmukaisten materiaalien käyttö aseman rakenteissa sekä kulkijoita ympäröivä taide. Menovinkkinä kiinnostuneille todettakoon, että asemien soveltuvuutta arjen vähähiilisten palvelujen ja yllätyksellisten digiajan jakamistalous-toimintojen alustana tullaan kokeilemaan käytännössä Fiksu Assa -tapahtumassa 18.-21.4.2018 seitsemällä Etelä-Suomen asemalla.

  Kaikkiaan, kestävää joukkoliikennekaupunkia syntyy kokonaisvaltaisella kehittämisellä, joka puhuttelee sekä järkeä että tunnetta!

  Iina Sankala, Tampereen yliopisto & Kati-Jasmin Kosonen, MAL-verkosto

  Kirjoitus on osa BEMINE-hankkeen blogisarjaa maankäytön ja liikenteen integroinnista suunnittelussa

   

  Continue Reading
 • Kynnysarvot auttavat ymmärtämään kaupunkikudoksia – Autonomistuksen ja tiheyden välillä selkeä yhteys

  23 maalis 2018
  Iina Sankala
  6716
  5

  Kolmen kaupunkikudoksen teorian (urban fabrics) mukaan kaupunkirakenne ja kaupunkiympäristö koostuvat kolmesta osin päällekkäisestä kudoksesta: jalankulkukaupungista, joukkoliikennekaupungista ja autokaupungista. Kaupunkikudokset toimivat oman logiikkansa mukaan, jota määrittää alueen väestö- ja työpaikkatiheys, palvelut ja saavutettavuus eri kulkumuodoin sekä laaja kirjo paikallisia ja seudullisia tekijöitä, jotka joko mahdollistavat tai sulkevat pois arjen valintojen vaihtoehtoja. Kynnysarvot ovat määrällisten muuttujien raja-arvoja, joiden avulla kudoksia voidaan tunnistaa.

  Tiiviisti rakennetussa jalankulkukaupungissa arjessa pärjää pääosin kävellen, mutta myös pyöräily, joukkoliikenne ja auto ovat tyypillisiä liikkumismuotoja. Joukkoliikennekaupungissa kävellen saavutettavien kohteiden valikoima on suppeampi, mutta joukkoliikenne mahdollistaa myös autottoman elämäntavan. Autokaupunki tarjoaa auton käyttäjille mahdollisuuden elämäntapaan, jossa elinpiiri kattaa käytännössä koko kaupunkialueen, mutta varsinaiset autokaupungin alueet tunnistaa siitä, että niissä auto on välttämättömyys. Pyöräily mahdollistaa kestävän liikkumisen kaikissa kaupunkikudoksissa, joten sen edistäminen on tärkeää koko kaupunkialueella.

  Autonomistus kertoo liikkumisen vaihtoehdoista tai vaihtoehdottomuudesta

  Kaupunkikudokset pystyvät siis ylläpitämään erityyppisiä elämäntapoja. Tätä voidaan havainnollistaa tarkastelemalla asuntokuntien autonomistuksen ja tiheyden välistä yhteyttä ja sen kautta havaittavia kynnysarvoja. Tiheys on tärkeä tekijä jalankulku- ja joukkoliikennekaupungin kudoksissa. Luonnollisesti autonomistukseen vaikuttaa lukuisa joukko tekijöitä, jotka liittyvät mm. elämänvaiheeseen, varallisuuteen sekä yleisemmin asumis- ja liikkumispreferenssien yhteensovittamiseen.  Auton omistavien asuntokuntien osuuden tarkastelu suhteessa tiheyteen kertoo kuitenkin selkeästi miten yhdyskuntarakenne vaikuttaa liikkumismahdollisuuksiin.

  Oheisessa kaaviossa on esitetty asuntokuntien autonomistuksen jakauma tiheysluokittain vuodelta 2015 Helsingin seudun 14 kunnan[1] alueelta. Tiheys on määritelty asukkaiden ja työpaikkojen yhteenlaskettuna tiheytenä hehtaaria kohti (astp/ha). Vaaka-akselin tiheysmuuttuja on luokiteltu tasavälein yhden yksikön välein. Asuntokuntien autonomistus ja tiheys on laskettu 250×250 metrin tilastoruutujen avulla. Kaavion avulla voidaan havaita mielenkiintoisia tiheyden kynnysarvoja suhteessa autonomistukseen.

  Autonomistuksen jakauma muuttuu tiheyden kasvaessa

  Väljimmillä haja-asutusalueilla lähes 60 prosenttia asuntokunnista omistaa vähintään kaksi autoa ja vain noin 10 prosenttia asuntokunnista on autottomia. Tiheyden kasvaessa kahden auton asuntokuntien osuus laskee ja autottomien osuus nousee kunnes tiheys on 50-60 astp/ha. Tässä tiheydessä autottomien osuus yltää puoleen asuntokunnista. Tätä tiiviimmillä alueilla kahden auton asuntokuntien osuus pysyy noin 10 prosentissa ja autottomuusaste 50 ja 60 prosentin välillä. Korkeampi tiheys näkyy vain pienenä muutoksena asuntokuntien autonomistuksen jakaumassa.

  Liikkumismahdollisuuksien arvioinnin kannalta mielenkiintoisia ovat kaaviossa näkyvät leikkauskohdat, joissa yksiautoisuus tulee yleisemmäksi kuin kaksiautoisuus ja autottomien osuus alkaa kasvaa (noin 10 astp/ha), autottomuus tulee yleisemmäksi kuin kaksiautoisuus (noin 25 astp/ha) ja autottomuus tulee yleisemmäksi kuin yksiautoisuus (noin 50 astp/ha). (ks. kuva) Yhden auton asuntokuntien osuus on korkeimmillaan tiheysmuuttujan ollessa noin 25 astp/ha. Tässä tiheydessä puolet asuntokunnista omistaa yhden auton ja autottomien sekä kahden auton asuntokuntien osuus on 25%.

  Kuvio: Kaaviossa vaaka-akselilla yhteenlaskettu väestö- ja työpaikkatiheys ja pystyakselilla asuntokuntien jakautuminen kolmeen luokkaan: autottomiin, yhden auton asuntokuntiin ja kahden auton asuntokuntiin. Kuviossa näkyy hyvin mikä on eri tiheyksillä yleisin kolmesta luokasta sekä mitkä ovat tiheyden raja-arvot, joissa kaavion ”käyrät” leikkaavat.

  Kynnysarvot ja kudokset suunnittelun tueksi

  Nämä havainnot tukevat johtopäätöksiä, joita on tehty aiemmissa yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisyyttä tutkivissa hankkeissa. Jalankulkukaupungissa autottoman elämäntavan mahdollistaminen tulisi ottaa suunnittelun lähtökohdaksi. Joukkoliikennekaupungissa tulisi pyrkiä mahdollistamaan autoton elämäntapa mutta realistinen tavoite on pyrkiä yhden auton yhdyskuntarakenteeseen, jossa perheet pärjäisivät halutessaan yhdellä autolla.  Autokaupungin alueilla tulisi eri keinoin tavoitella ratkaisuja, jotka mahdollistavat sen ettei jokaisella täysikäisellä tarvitse olla omaa autoa.

  Tässä kirjoituksessa on hyödynnetty BEMINE-hankkeen sekä Helsingin seudun MAL 2019 -työhön tehtävän kaupunkikudosanalyysin puitteissa tehtyä kehitystyötä.

  Ville Helminen, Suomen ympäristökeskus, SYKE

  Kirjoitus on osa BEMINE-hankkeen blogisarjaa maankäytön ja liikenteen integroinnista suunnittelussa

  Kuvan lähde: Riku Lumiaro

  [1] Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula, Vihti, Mäntsälä ja Pornainen

  Lisää aiheesta:

  Ristimäki, M., Tiitu, M., Helminen, V., Nieminen, H., Rosengren, K., Vihanninjoki, V., Rehunen, A., Strandell, A., Kotilainen, A., Kosonen, L., Kalenoja, H., Nieminen, J., Niskanen, S., Söderström, P. 2017. Yhdyskuntarakenteen tulevaisuus kaupunkiseuduilla, kaupunkikudokset ja vyöhykkeet. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 4/2017. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/176782

  Ristimäki, M., Tiitu, M., Kalenoja, H., Helminen, V., Söderström, P. 2013. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet Suomessa. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 32/2013. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/41574

  Peter Newman, Leo Kosonen and Jeff Kenworthy (2016) Theory of urban fabrics: planning the walking, transit/public transport and automobile/motor car cities for reduced car dependency. Town Planning Review 87 (4) 2016. https://online.liverpooluniversitypress.co.uk/doi/abs/10.3828/tpr.2016.28

   

  Continue Reading
 • Kaupunkiseudut kartalle! Yhteiskehittämisfoorumi 13.03.2018

  5 maalis 2018
  Heli Suuronen
  4358
  0

  Kaupunkiseudut kartalle: MALPE-työn kehittäminen hallinto- ja lakiuudistusten ohjenuorana BEMINE-hankkeen yhteiskehittämisfoorumi 13.3.18 Helsingin Kalasatamassa

  Miten seudullinen MALPE-politiikka muotoutuu ja kenen ääni seudullisessa MALPE-työssä kuuluu? Entä millaiselta MALPE-työn ideaalimalli näyttää kansainvälisessä perspektiivissä? 

  Suomen Akatemian strategisen tutkimuksen neuvoston kaupungistumisen tutkimushanke BEMINE (Beyond MALPE-coordination: Integrative Envisioning) järjestivät yhteiskehittämis- ja vuorovaikutusfoorumin Bemine-tutkimuksen sidosryhmille ja kaupunkisuunnittelun asiantuntijoille sekä ammattilaisille  tiistaina 13.03.2018 klo 10:00-16:00 Helsingin Kalasataman Kellohallissa osoitteessa Työpajankatu 2, 00580 Helsinki. Foorumi oli jatkoa hankkeessa aikaisemmin pidetyille vuorovaikutustapahtumille Tieteiden talolla 31.8.2016, Helsingin Musiikkitalolla 30.3.2017 ja Kellohallilla 1.-2.11.2017.

  Kaupunkiseudut kartalle: MALPE-työn kehittäminen hallinto- ja lakiuudistusten ohjenuorana -seminaarissa loimme katsauksen seutuyhteistyön kansainvälisiin malleihin ja vertasimme MALPE-työn ideaalimallia kansainvälisiin esimerkkeihin. Samalla hahmotimme MALPE-politiikan muotoutumista ja vuorovaikutusta eri toimijoiden perspektiivistä ja MALPE-työn kehittämistä osana ajankohtaisia hallinto- ja lakiuudistuksia.

  Päivän jaossa olevat esitykset

  Jarmo Vakkuri & Ilari Karppi, Tampereen yliopistoKestävää kaupunkikehitystä järkeistämässä – maakuntauudistus MALPE-työn mahdollisuutena?

  Jouni Häkli & Kirsipauliina Kallio, Tampereen yliopisto: Kansalaiset kaupunkiseutujen kehittämisessä – alustavia tutkimustuloksia

  Vesa Kanninen, Aalto yliopistoStrategisen sopimuksellisen seutuyhteistyön kansainvälisiä kokemuksia

  Raine Mäntysalo, Aalto yliopisto: Seutujen strategisen kehittämisen uusi toimintamalli

  Koosteet työpajoista

  Kestävää kaupunkikehitystä järkeistämässä – maakuntauudistus MALPE-työn mahdollisuutena?

  Työpajassa tarkasteltiin maakuntauudistusta hallinnollisena murroskohtana, joka antaa tilaisuuden muuttaa MALPE-työn käytäntöjä sekä siihen osallistuvien eri toimijoiden rooleja ja keskinäistä työnjakoa. Tarkoituksena oli herätellä osallistujia pohtimaan MALPE-työn kokonaisuutta eri näkökulmista tilanteessa, jossa maakuntauudistus toteutuu: millaiset uudistuksen piirteet palvelevat parhaiten MALPE-työn tavoitteita?

  Mielenkiintoinen havainto oli, että myös mahdollisen maakuntauudistuksen myönteisiä piirteitä paikantamaan ohjeistettu ryhmä lähestyi tehtävänasettelua ensisijaisesti uhkaskenaarioiden kautta.

  Kansalaiset kaupunkiseutujen kehittämisessä

  SPARG-tutkimusryhmän tavoitteena oli lisätä MALPE-työtä tekevien asiantuntijoiden tietoisuutta kansalaisosallistumisen merkityksestä ja mahdollisuuksista kaupunkiseututasoisessa suunnittelussa. Samalla pyrittiin saamaan tutkimuksen tueksi käytännön toimijoiden näkemyksiä siitä, millainen voisi olla kaupunkiseututasolla suunnitteluun osallistuva kansalainen eli ”seutulainen”.

  Työpajassa nousi erityisen mielenkiintoisesti esille huomio, että seututason strategisuus ja käsiteltävien asioiden yleinen luonne voi tarkoittaa sitä, että osallistuminen ei välttämättä edellytä erityistä maankäytön, asumisen tai liikenteen asiantuntemusta, vaan kaupunkiseututasoinen kansalaiskeskustelu voidaan kiinnittää esimerkiksi siihen, millaisten arvojen pohjalta suunnittelua tehdään. Aikaisemmin kerätyssä aineistossa kaupunkiseututasoisen suunnittelun abstraktius on nähty kansalaisia etäännyttävä ilmiönä: käsiteltävät asiat ovat niin laajoja, etteivät yksittäiset kansalaiset voi niihin kiinnittyä.

  Toinen tärkeä havainto on, että jo seudullisuudesta keskusteleminen edellyttää ponnistelua ja kykyä ajatella kaupunkielämän dynamiikkaa muista kuin kuntakartan lähtökohdista.

  Miten järjestää palvelut monipaikkaisella ja monikulttuurisella seudulla?

  Työpajan tavoitteena oli kerätä tietoa siitä, miten työpajan osallistujat ymmärtävät monipaikkaisuuden ja monikulttuurisuuden ilmiöinä ja miten nämä ilmiöt näyttäytyvät konkreettisesti heidän työssään. Työpaja antoi selkeän kuvan siitä, että tutkijoiden täytyy panostaa käsitteiden avaamisen suunnittelukentällä toimivien keskuudessa, sillä työpajassa nousi ilmi, että ilmiöistä puuttuu edelleen käytännön tason ymmärrystä. Keskeiset tietotarpeet ilmenivät seuraavissa asioissa:

  • Monipaikkaisuus ymmärretään Suomessa pitkälti etätyön tekemisenä mökillä
  • Suunnittelussa puuttuu osaamista erilaisuuden/monikulttuurisuuden haltuun ottamisessa
  • Se tieto, jonka perusteella suunnitel.laan palveluita, ei välttämättä pidä paikkaansa (esim. liikennesuunnittelussa työpaikan sijainti ja ykkösasunnon sijainti eivät paljasta yksilöiden liikkumistarpeita)

  Seutujen strategisen kehittämisen uusi toimintamalli

  Työpajaosuudessa keskusteltiin esitellyn mallin hyvistä ja huonoista puolista. Malli kirvoitti kiivasta keskustelua ja sitä kehitetään eteenpäin palautteet huomioiden. Haasteina nähtiin mm. ryhmittymien muodostamisen johtaminen, jos strategiset ryhmittymät muodostuvat eri tasoille sekä epäselvät oikeusvaikutukset. Keskeisimpinä kehitysehdotuksina työpajasta nousi, että mallista tulisi tehdä joustava jotta se soveltuu erilaisille seuduille sekä se, ettei mallista tulisi maakuntalähtöinen vaan että se pohjautuisi oleellisille yliseudullisille, ylimaakunnallisille ja kv-tason verkostoille.

  Lisätietoja:
  Raine Mäntysalo: raine.mantysalo@aalto.fi
  Vesa Kanninen: vesa.kanninen@aalto.fi
  Johannes Mikkonen: johannes.mikkonen@demoshelsinki.fi
  Kati-Jasmin Kosonen: kati-jasmin.kosonen@tampereenseutu.fi

  Continue Reading