Tätä tutkimme

 • Kynnysarvot auttavat ymmärtämään kaupunkikudoksia – Autonomistuksen ja tiheyden välillä selkeä yhteys

  23 maalis 2018
  Iina Sankala
  2286
  5

  Kolmen kaupunkikudoksen teorian (urban fabrics) mukaan kaupunkirakenne ja kaupunkiympäristö koostuvat kolmesta osin päällekkäisestä kudoksesta: jalankulkukaupungista, joukkoliikennekaupungista ja autokaupungista. Kaupunkikudokset toimivat oman logiikkansa mukaan, jota määrittää alueen väestö- ja työpaikkatiheys, palvelut ja saavutettavuus eri kulkumuodoin sekä laaja kirjo paikallisia ja seudullisia tekijöitä, jotka joko mahdollistavat tai sulkevat pois arjen valintojen vaihtoehtoja. Kynnysarvot ovat määrällisten muuttujien raja-arvoja, joiden avulla kudoksia voidaan tunnistaa.

  Tiiviisti rakennetussa jalankulkukaupungissa arjessa pärjää pääosin kävellen, mutta myös pyöräily, joukkoliikenne ja auto ovat tyypillisiä liikkumismuotoja. Joukkoliikennekaupungissa kävellen saavutettavien kohteiden valikoima on suppeampi, mutta joukkoliikenne mahdollistaa myös autottoman elämäntavan. Autokaupunki tarjoaa auton käyttäjille mahdollisuuden elämäntapaan, jossa elinpiiri kattaa käytännössä koko kaupunkialueen, mutta varsinaiset autokaupungin alueet tunnistaa siitä, että niissä auto on välttämättömyys. Pyöräily mahdollistaa kestävän liikkumisen kaikissa kaupunkikudoksissa, joten sen edistäminen on tärkeää koko kaupunkialueella.

  Autonomistus kertoo liikkumisen vaihtoehdoista tai vaihtoehdottomuudesta

  Kaupunkikudokset pystyvät siis ylläpitämään erityyppisiä elämäntapoja. Tätä voidaan havainnollistaa tarkastelemalla asuntokuntien autonomistuksen ja tiheyden välistä yhteyttä ja sen kautta havaittavia kynnysarvoja. Tiheys on tärkeä tekijä jalankulku- ja joukkoliikennekaupungin kudoksissa. Luonnollisesti autonomistukseen vaikuttaa lukuisa joukko tekijöitä, jotka liittyvät mm. elämänvaiheeseen, varallisuuteen sekä yleisemmin asumis- ja liikkumispreferenssien yhteensovittamiseen.  Auton omistavien asuntokuntien osuuden tarkastelu suhteessa tiheyteen kertoo kuitenkin selkeästi miten yhdyskuntarakenne vaikuttaa liikkumismahdollisuuksiin.

  Oheisessa kaaviossa on esitetty asuntokuntien autonomistuksen jakauma tiheysluokittain vuodelta 2015 Helsingin seudun 14 kunnan[1] alueelta. Tiheys on määritelty asukkaiden ja työpaikkojen yhteenlaskettuna tiheytenä hehtaaria kohti (astp/ha). Vaaka-akselin tiheysmuuttuja on luokiteltu tasavälein yhden yksikön välein. Asuntokuntien autonomistus ja tiheys on laskettu 250×250 metrin tilastoruutujen avulla. Kaavion avulla voidaan havaita mielenkiintoisia tiheyden kynnysarvoja suhteessa autonomistukseen.

  Autonomistuksen jakauma muuttuu tiheyden kasvaessa

  Väljimmillä haja-asutusalueilla lähes 60 prosenttia asuntokunnista omistaa vähintään kaksi autoa ja vain noin 10 prosenttia asuntokunnista on autottomia. Tiheyden kasvaessa kahden auton asuntokuntien osuus laskee ja autottomien osuus nousee kunnes tiheys on 50-60 astp/ha. Tässä tiheydessä autottomien osuus yltää puoleen asuntokunnista. Tätä tiiviimmillä alueilla kahden auton asuntokuntien osuus pysyy noin 10 prosentissa ja autottomuusaste 50 ja 60 prosentin välillä. Korkeampi tiheys näkyy vain pienenä muutoksena asuntokuntien autonomistuksen jakaumassa.

  Liikkumismahdollisuuksien arvioinnin kannalta mielenkiintoisia ovat kaaviossa näkyvät leikkauskohdat, joissa yksiautoisuus tulee yleisemmäksi kuin kaksiautoisuus ja autottomien osuus alkaa kasvaa (noin 10 astp/ha), autottomuus tulee yleisemmäksi kuin kaksiautoisuus (noin 25 astp/ha) ja autottomuus tulee yleisemmäksi kuin yksiautoisuus (noin 50 astp/ha). (ks. kuva) Yhden auton asuntokuntien osuus on korkeimmillaan tiheysmuuttujan ollessa noin 25 astp/ha. Tässä tiheydessä puolet asuntokunnista omistaa yhden auton ja autottomien sekä kahden auton asuntokuntien osuus on 25%.

  Kuvio: Kaaviossa vaaka-akselilla yhteenlaskettu väestö- ja työpaikkatiheys ja pystyakselilla asuntokuntien jakautuminen kolmeen luokkaan: autottomiin, yhden auton asuntokuntiin ja kahden auton asuntokuntiin. Kuviossa näkyy hyvin mikä on eri tiheyksillä yleisin kolmesta luokasta sekä mitkä ovat tiheyden raja-arvot, joissa kaavion ”käyrät” leikkaavat.

  Kynnysarvot ja kudokset suunnittelun tueksi

  Nämä havainnot tukevat johtopäätöksiä, joita on tehty aiemmissa yhdyskuntarakenteen vyöhykkeisyyttä tutkivissa hankkeissa. Jalankulkukaupungissa autottoman elämäntavan mahdollistaminen tulisi ottaa suunnittelun lähtökohdaksi. Joukkoliikennekaupungissa tulisi pyrkiä mahdollistamaan autoton elämäntapa mutta realistinen tavoite on pyrkiä yhden auton yhdyskuntarakenteeseen, jossa perheet pärjäisivät halutessaan yhdellä autolla.  Autokaupungin alueilla tulisi eri keinoin tavoitella ratkaisuja, jotka mahdollistavat sen ettei jokaisella täysikäisellä tarvitse olla omaa autoa.

  Tässä kirjoituksessa on hyödynnetty BEMINE-hankkeen sekä Helsingin seudun MAL 2019 -työhön tehtävän kaupunkikudosanalyysin puitteissa tehtyä kehitystyötä.

  Ville Helminen, Suomen ympäristökeskus, SYKE

  Kirjoitus on osa BEMINE-hankkeen blogisarjaa maankäytön ja liikenteen integroinnista suunnittelussa

  Kuvan lähde: Riku Lumiaro

  [1] Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Hyvinkää, Järvenpää, Kerava, Kirkkonummi, Nurmijärvi, Sipoo, Tuusula, Vihti, Mäntsälä ja Pornainen

  Lisää aiheesta:

  Ristimäki, M., Tiitu, M., Helminen, V., Nieminen, H., Rosengren, K., Vihanninjoki, V., Rehunen, A., Strandell, A., Kotilainen, A., Kosonen, L., Kalenoja, H., Nieminen, J., Niskanen, S., Söderström, P. 2017. Yhdyskuntarakenteen tulevaisuus kaupunkiseuduilla, kaupunkikudokset ja vyöhykkeet. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 4/2017. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/176782

  Ristimäki, M., Tiitu, M., Kalenoja, H., Helminen, V., Söderström, P. 2013. Yhdyskuntarakenteen vyöhykkeet Suomessa. Suomen ympäristökeskuksen raportteja 32/2013. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/41574

  Peter Newman, Leo Kosonen and Jeff Kenworthy (2016) Theory of urban fabrics: planning the walking, transit/public transport and automobile/motor car cities for reduced car dependency. Town Planning Review 87 (4) 2016. https://online.liverpooluniversitypress.co.uk/doi/abs/10.3828/tpr.2016.28

   

  Continue Reading
 • Osallistuminen ja osallisuus: tuttuja käsitteitä, mutta mitä ne tarkoittavat?

  27 helmi 2018
  Iina Sankala
  514
  0

  Osallistuminen ja osallisuus ovat länsimaisten demokratioiden muotisanoja julkisen hallinnon ja politiikan piirissä. Myös asukaskumppanuus, asiakaslähtöisyys ja palveluiden yhteiskehittely kuuluvat samaan retoriseen työkalupakkiin. Näiden käsitteiden näkyvyyden taustalta voidaan tunnistaa lakisääteisiä velvoitteita, tarvetta parantaa palveluiden laatua ja tehokkuutta sekä pyrkimyksiä integroida erilaisia väestöryhmiä paremmin yhteiskunnallisen toiminnan piiriin.

  Koska tavoitteet ovat yleviä, on tarpeen myös aktiivisesti kysyä, mistä lopulta puhumme näitä käsitteitä käyttäessämme. Kuka määrittelee millä tavalla pitäisi osallistua ja millaisiin asioihin? Mistä tunnistamme osallisuusvajeen? Voiko osallistumisen piiriä rajata maantieteellisesti? Entä millaisista demokratiatulkinnoista ”oikea” osallistuminen määrittyy? Onko ”tavallisen asukkaan” ääntä edes mahdollista tavoittaa?

  Kansalaisosallistuminen on yhtenä keskeisenä näkökulmana myös kaupunkiseututasoista strategista suunnittelua tutkivassa ja kehittävässä BEMINE-tutkimushankkeessamme. Vaikka kaupunkiseututasoinen strateginen suunnittelu on tärkeää kestävän kaupunkirakenteen edistämisessä, seudullisen yhteistyön demokraattisuuden perusta on kuitenkin epäselvä. Kaupunkiseudut eivät muodosta mitään vakiintunutta hallinnollista territorioita, jota jokin demokraattisesti valittu taho edustaisi. Puhuttaessa kansalaisten mahdollisuuksista osallistua ja vaikuttaa omaan elämäänsä ollaankin tekemisissä sekä erilaisten osallisuus- ja osallistumistulkintojen että julkishallinnon uusien toimintatapojen parissa.

  Siinä missä kansalaisyhteiskuntaa ei ole mielekästä ajatella intresseiltään yhtenäisenä ryhmänä, ei myöskään julkishallinto muodosta sellaista toimijajoukkoa, jota yhdistäisi yhteinen toimintatapa ja jaettu intressi. Strategisenkin suunnittelun ydinkysymyksiä on, miten ratkaista ristiriitaisia tulkintoja kaupunkien kehittämisestä eri toimijoiden kesken. Tämä on ollut suunnitteluteoreettisen keskustelun kestoteema, jota on lähestytty myös erilaisista demokratiateoreettisista lähtökohdista. Siinä missä deliberatiiviseen demokratiateoriaan kiinnittyvä kommunikatiivinen suunnitteluteoria korostaa jatkuvan vuoropuhelun keskeisyyttä ja erilaisten intressien yhteensovittamisen olennaisuutta, agonistisesta demokratiateoriasta ponnistavat suunnitteluteoriat korostavat puolestaan suunnittelun perustavanlaatuista poliittisuutta ja konfliktien näkyväksi tekemisen olennaisuutta.

  Osallistumisen ja osallisuuden käsitteet yhdistävät paitsi erilaisia demokratiatulkintoja, myös monia eri tieteenaloja. Jokainen tieteellinen näkökulma kiinnittyy myös omanlaisiinsa lähtökohtaolettamuksiin. Vaikka osallistumisesta ja osallisuudesta julkaistaan paljon tutkimuksia, tutkimukset päätyvät harvoin aktiiviseen keskusteluyhteyteen toistensa kanssa. On kuitenkin selvää, että kansalaisosallistumisen problematiikka ei aukea vain yhdestä näkökulmasta, vaan tarvitsee rinnakkain monenlaisia lähestymistapoja ja eri toimijoiden aktiivista keskinäistä vuoropuhelua.

  Tähän haasteeseen lähdimme vastaamaan monitieteisellä vertaisarvioidulla kirjahankkeella Kansalaiset kaupunkia kehittämässä. Vuonna 2002 toimitimme vastaavanlaisen oppikirjan Osalliset ja osaajat, joka tuntui kaipaavaan kipeästi päivitystä. Tuolloin ei esimerkiksi sosiaalisen median roolia osattu vielä aavistaa. Kirjassa pohditaan usean eri tieteenalan kautta ja 26 kirjoittajan voimin sitä, miten osallistumista ja osallisuutta olisi nykypäivänä tarkoituksenmukaista lähestyä. Kirja tarjoaa paitsi tuoreita teoreettis-käsitteellisiä näkökulmia, myös konkreettisia esimerkkejä eri toimijoiden kokemuksista. Artikkeleissa ovatkin esillä muun muassa sosiaaliselta asemaltaan erilaiset asukkaat, asukasjärjestöt, spontaanisti syntyneet asukasliikkeet, sekä toimijat erilaisista julkishallinnon instituutioista. BEMINE-tutkijoiden lisäksi kirjassa on kirjoittajina muun muassa tutkijoita ”sisartutkimushankkeista”,  kuten Kaupunkiaktivismi ja DAC.

  Pia Bäcklund, Tampereen yliopisto

  kansalaisetkaupunkiakehittämässä_kansi


  Continue Reading
 • TOD ja viisi askelta kestävämpään liikkumiseen

  14 helmi 2018
  Iina Sankala
  476
  0

  Transit-oriented development (TOD) on konsepti, jolla viitataan intensiiviseen joukkoliikenteeseen tukeutuvaan maankäyttöön. Se on kehitetty Pohjois-Amerikassa vastaamaan hajautuvan yhdyskuntarakenteen ja autoistumisen haasteisiin suurkaupunkialueilla. Henkilöautoliikenteen kysynnän siirtämistä joukkoliikenteeseen on pidetty keinona vähentää liikenteeseen liittyviä ongelmia kuten ruuhkautumista ja päästöjä. Pelkän joukkoliikenteen kehittäminen on hajautuneessa kaupunkirakenteessa kuitenkin todettu hankalaksi ja riittämättömäksi, sillä kehitettävien joukkoliikennekäytävien matkustajamäärät jäävät väistämättä pieniksi matalan asukastiheyden takia. Ratkaisuun on siis sisällytettävä maankäytön tiivistäminen, jolloin seudullista kasvua ohjataan palvelutasoltaan hyville joukkoliikennekäytäville.

  TOD integroi joukkoliikennettä ja maankäyttöä

  Suomalaisessa kaupunkisuunnittelukeskustelussa on jo pitkään puhuttu tiivistämisestä ja joukkoliikenteeseen tukeutuvasta kaupunkirakenteesta, joten miksi TOD on konseptina hyödyllinen? TOD-konseptiin sisältyy muitakin ulottuvuuksia kuin pelkkä tiiviys. Englanniksi TOD-konsepti on kuvattu maankäytön “viiden D:n” kautta (vapaasti suomennettuna):

  1. Density (tiiviys)
  2. Diversity (monipuolisuus)
  3. Design (katutila)
  4. Distance to transit (etäisyys pysäkille)
  5. Destination accessibility (saavutettavuus joukkoliikenteellä)

  Näistä ulottuvuuksista jokainen on olennainen TOD-konseptin toiminnallisuuden kannalta ja vaikuttavat eri tavoilla joukkoliikenteen kilpailukykyyn. Vaikka tiiviys on tärkein edellytys laadukkaalle joukkoliikenteelle, pelkällä tiiviydellä ei kuitenkaan TOD-konseptin teorian perusteella saada aikaiseksi tarvittavaa kilpailukykyä.

  Monipuolisuudella tarkoitetaan toimintojen sekoittumista. Ensisijaisesti tällä tarkoitetaan lähipalveluiden tarjoamista asuinalueille, sillä näin palveluihin suuntautuvat matkat pysyvät lyhyinä ja siten jalan kuljettavina. Työpaikkojen ja asuntojen sijoittaminen samalle alueelle saattaa myös olla viisasta, sillä tämä tukee alueen palvelurakennetta. TOD-konseptiin ei kuitenkaan sisälly ajatusta työpaikkaomavaraisuudesta, sillä työmatkat todennäköisesti suuntautuvat koko työssäkäyntialueelle, eikä työpaikkojen ja asumisen sekoittamisella siten suoraan saada lyhennettyä työmatkojen pituuksia.

  Katutila-ulottuvuus pitää sisällään sekä katuverkon rakenteen sekä infrastruktuurin ja katutilan laadun. Katuverkon rakenne vaikuttaa kävelyetäisyyksiin, joten esimerkiksi umpikujia tulisi välttää. Ulottuvuuden muut osatekijät puolestaan vaikuttavat kävelyn miellyttävyyteen ja siten hyväksyttävän kävelymatkan pituuteen. Kävelyetäisyys on kuitenkin käytännön syistä rajattu jo kävelyn hitauden takia. Hyväksyttävänä kävelyetäisyytenä pysäkille käytetään TOD-konseptissa yleensä 800 metriä, toki tiedostaen että todellisuudessa hyväksyttävä etäisyys on yksilöstä ja olosuhteista riippuvaista. Varsin optimistisen kävelyetäisyyden taustalla lienee ajatus siitä, että katuverkon osatekijät ovat kunnossa ja että kohteena on tiheän vuorovälin raideliikenneyhteys. Jos osatekijöissä on puutteita on siis varauduttava siihen, että joukkoliikenteeseen tukeutuva alue on pienempi.

  Viimeisenä ulottuvuutena on saavutettavuus joukkoliikenteellä, jolla pyritään takaamaan riittävät yhteydet koko kaupunkiseudulle. Koska täydelliseen palvelu- ja työpaikkaomavaraisuuteen ei pyritä, kaupunginosan tulee linkittyä muihin samankaltaisiin alueisiin, jolloin kävely-yhteydet joukkoliikennematkan kummassakin päässä toimivat.

  TOD lieventää joukkoliikenteen heikkouksia

  TOD-konseptin ulottuvuuksilla pyritään edistämään joukkoliikenteen käyttöä lieventämällä joukkoliikenteen heikkouksia. Yhtenä suurimpana heikkoutena on pidetty nk. viimeisen kilometrin ongelmaa, eli yhteyksiä pysäkiltä kotiovelle. Koska kävely on yleisin ja usein kätevin tapa saavuttaa joukkoliikenne, on kävelyn edistämistä korostettu. Samalla tuetaan myös kansanterveydellisiä tavoitteita, kun arkiliikunnan edellytykset ovat paremmat. Toinen joukkoliikenteen heikkous, mihin TOD-konsepti vaikuttaa, on matkojen ketjuttamisen hankaluus. Kun palvelut sijaitsevat joukkoliikennepysäkkien yhteydessä, eli matkan “nivelkohdissa”, on asiointi- ja kauppamatkojen ketjuttaminen esimerkiksi työmatkan yhteyteen helpompaa.

  TOD-konsepti ei siis sinällään tarjoa mitään mullistavaa uutta, mutta se on silti konseptina hyödyllinen. TOD paketoi yhteen hyviä maankäytön ja joukkoliikenteen yhteensovittamisen käytäntöjä.

  Christoffer Weckström  

  Tämä kirjoitus käynnistää BEMINE-hankkeen blogisarjan maankäytön ja liikenteen integroinnista suunnittelussa

  Lisälukemista

  • CERVERO, R. and KOCKELMAN, K., 1997. Travel demand and the 3 Ds: density, diversity, and design. Transportation Research Part D: Transport and Environment, 3, sivut. 1999-1219.
  • EWING, R. and CERVERO, R., 2010. Travel and the Built Environment. American Planning Association. Journal, 76(3), pp. 265-294.
  • RENNE, J.L., 2009. From transit-adjacent to transit-oriented development. Local Environment, 14(1), pp. 1-15.
  • WECKSTRÖM, J.C. 2016. Transit-oriented development in Helsinki capital region. Diplomityö, Aalto-yliopisto.
  Continue Reading
 • Hiekkalaatikolla – tiedon jakamisen haasteita kaupunkiseuduilla

  19 joulu 2017
  Iina Sankala
  667
  0

  Kaupungit ovat tyyppiesimerkki organisoidusta kompleksisuudesta, lukuisien toisiinsa vaikuttavien systeemien, prosessien ja toimijoiden vuorovaikutusverkosta. On ymmärrettävää, että usean eri kunnan tai kaupungin yhteistyö ei ole helposti – tai lainkaan – yhden toimijan hahmotettavissa.

  BEMINE-hankkeessa toteutettiin keväällä 2017 kysely, jolla tuotettiin tietoa koko konsortiolle sekä keskeisille sidosryhmille kaupunkiseututasoiseen suunnitteluun ja kehittämiseen liittyvistä tietotarpeista sekä tiedon hallinnan ja hyödyntämisen välineistä. Kysely osoitettiin MAL-verkoston jäsenistölle sekä hankkeen tutkimustiimien kotimaisille kohdealueille. Kyselyyn vastasi 111 henkilöä yli 30 eri kunnasta ja seitsemältä kaupunkiseudulta. Tässä blogissa käsitellään teemoja, jotka erottuivat selkeimmin sekä numeerisesta kyselyaineistosta että avovastauksista.

  Tieto on valtaa kenen tuottama tieto?

  Kysely vahvistaa käsitystä siitä, että sektori- ja kuntarajat ovat edelleen huomattava este tiedonkululle. Tärkeänä pidettyjä tietolähteitä koskevassa kysymyksessä vastauksista hahmottui jyrkkä ero oman kunnan ja seudun toisen kunnan selvitysten arvostamisen välillä. Siinä missä oman kunnan tekemät ja teettämät selvitykset olivat käytännössä kaikkien vastaajien mielestä erittäin tai melko tärkeitä, naapurikunnan teettämiä selvityksiä samassa määrin arvotti vain noin puolet vastaajista. Tiedon käyttämiseen liittyvä vallankäytön aspekti nousi esiin kyselyn avovastauksissa:

  ”Joillekin tieto on valtaa: ei jaeta. Jos tieto on vain tietoa, sitä on helpompi jakaa.” 
  ”Jotkut jakaa tietoa mielellään, toiset pitää omanaan (tietoa ja siihen ehkä liittyvää valtaa).” 

  Kuntalaiset nähtiin tiedon lähteinä ennemmin yksilöi kuin yhteisöjensä kautta. Heille suunnattuja kyselyjä pidettiin kyl rkeänä tietolähteenä (täysin tai jokseenkin samaa mieltä 89 % vastaajista), mutta järjestäytyneet kansalaiset eli yhdistykset ja kansalaisjärjestöt nähtiin vähemmän tärkeinä tietolähteinä (59 %). Sosiaalisen median ja kaupunkiaktivismin aikakaudella kuntalaisten omaehtoisesti tuottaman tiedon ja kansalaiskeskustelun vähäistä roolia voidaan pitää jopa yllättävänä tuloksena. 

  Kokemuksellisen kansalaistiedon sijaan vastaajat painottivat huomattavassa määrin asiantuntijatiedon merkitystä. Sen lähteinä vastaajat mainitsivat muun muassa kansainväliset referenssit, toimialan omat selvitykset ja ammattilehdet, oman kertyneen asiantuntemuksen ja niin sanotun hiljaisen tiedon. MALPE-työ näyttäytyykin kyselyn perusteella vahvan professionaalisena, jopa viranhaltijavetoisena toimintana. 

  Hallintorajat – siinä paha missä mainitaan

  Eri toimijoiden asenteiden ohella tiedon jakamisen esteinä nähtiin toimintaympäristön kompleksisuus ja tiedonjaon kanavien riittämättömyys. Avovastauksissa kuvattiin muun muassa, että tietoa tuotetaan sellaisissa määrin, ettei kaikkeen itselle edes jossain määrin tarpeelliseen yksinkertaisesti ehdi perehtyä. Ei ole välttämättä tietoa siitä, mitä tietoa eri sektorit tuottavat ja mistä tietoa on saatavilla.

  ”Kollegiaalisella tasolla tiedonvälitys toimii, virasto- ja luottamuselintasolla ei niin hyvin. Syinä sektorien kilpailu arvostuksesta ja määrärahoista sekä kuntien välinen kilpailu asukkaista ja yrityksistä.” 
  ”Omalla hallinnonalalla on todella hyvä yhteistyö Suomen vastaavien kaupunkien kanssa. Eri sektoreiden välillä vallitsee vieläkin osittain oma hiekkalaatikko -ajattelu, vaikkakin se on pikku hiljaa vähenemässä.”

  Nämä lainaukset kuvaavat hyvin kontrastia eri alojen sisäisen ja hallinnon eri rajat ylittävän tiedonjaon sujuvuudessa. Siinä missä 94 % vastanneista oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä väitteestä Tietoa jaetaan riittävästi oman hallinnonalani sisällä, vain runsas puolet oli täysin tai jokseenkin samaa mieltä siitä, että Tietoa jaetaan riittävästi eri sektoreiden välillä. Peräti vähemmistöön vastaajien joukossa jäivät he, jotka olivat samaa mieltä seudun kuntien välisen tiedonjaon riittävyydestä. 

  Kiinnostava ero syntyy, kun tiedonsaannin kysymys kehystetään vastaajan oman tehtävänkuvan kautta. Vaikka suuri osa vastaajista koki, ettei tietoa jaeta riittävästi seudun kuntien tai eri sektoreiden välillä, omaan työhönsä liittyvän tiedon saantia he eivät kokeneet samoissa määrin riittämättömäksi.

  blogiin_taulukot

  Nämä erot vastaajien omakohtaisten kokemusten ja yleisten käsitysten välillä herättävät kysymyksiä. Vahvistavatko työyhteisön kahvipöytäkeskustelut kenties tarpeettomasti näkemystä kunta- ja hallintorajojen estevaikutuksesta? Vai voiko olla, että vastaajat kaunistelevat vastauksissaan oman työnsä sujuvuutta? Eikö seudullisuus näy vastaajien arjen työssä? Hahmottavatko vastaajat olevansa seudullisia toimijoita?  

  Seudullinen tietoyhteistyö kantamaan hedelmää

  Väitämme, että vakiintunut yhteistyö madaltaa seudullisen tiedonjaon esteitä. Hyvinä esimerkkeinä vastaajat mainitsivat Helsingin kaupungin tietokeskuksen sekä Tampereen kaupunkiseudun seututoimiston, joka on vakiinnuttanut asemansa yhteistyö-, tiedonvälitys-, kehittämis- ja suunnittelufoorumina.

  Näistä maininnoista huolimatta Helsingin tai Tampereen seutuja edustavat vastaajat eivät olleet merkittävästi keskivertoa tyytyväisempiä seudulliseen tiedonjakoon. Voi toki olla, että vaatimukset seudullista tiedonjakoa kohtaan ovat kiristyneet käytäntöjen kehittymisen myötä: tieto paitsi lisää tuskaa, myös nostaa odotuksia. Toisaalta näiden seutujen toimijat pitivät keskivertoa tärkeämpinä seudullisen organisaation tai seudun toisen kunnan tuottamaa tietoa, mikä viestii hyvää seutuyhteistyön tiedonjaon toiminnasta.

  Seudullisen tietoyhteistyön tärkeys nousi esiin myös BEMINE- ja URMI-hankkeiden yhteisessä Urban Forum -tapahtumassa. Useassa eri työpajaryhmässä esitettiin seudullisten tietomallien tai tiedonjakokäytäntöjen kehittämistä osana maankäyttö- ja rakennuslain uudistusta. Lue lisää työpajoista täältä. 

  Joulu on antamisen aikaa, mutta tietoa pitäisi jakaa ympäri vuoden. 

  Outi Suppanen & Iina Sankala 

  Continue Reading
 • Muuttoliikkeen muna-kana-ongelma – BEMINEn tutkimustulokset herättivät kansainvälistä kiinnostusta

  21 kesä 2017
  Otto-Wille Koste
  1038
  1

  Kaupunki- ja aluetalouksien tutkijat ovat pitkään yrittäneet selvittää perustavanlaatuista kysymystä siitä, houkuttelevatko kasvavat alueet työpaikkoja, vai muuttavatko ihmiset alueille työn perässä. Vastaus ei ole aivan yksinkertainen, vaan siihen vaikuttaa myös ratkaisevasti työn laatu, selviää BEMINEn tutkimuksesta.

  Tulokset ovat herättäneet huomiota mediassa mm. Ruotsissa. Umeån yliopiston professori Olle Westerlund kertoo Dagens Nyheterin haastattelussa, että vallalla ollut käsitys siitä, että taloudelle tärkeät luovan luokan työt tulevat alueille, joilla asuu paljon korkeasti koulutettua ja luovaa väkeä, on turhan yksinkertaistettu malli: ”Alueille, joilla on ollut tarjolla yksinkertaisempia töitä, on viisi vuotta myöhemmin muuttanut paljon ihmisiä, joiden tausta on luovemmassa työssä.”

  Myös luovan luokan esiinmarssin isä Richard Florida käsitteli tuoreita tutkimustuloksia artikkelissaan CityLabissa. Hän kiinnitti huomiota erityisesti pohtimaan, mikä on sen taustalla, että työpaikat houkuttelevat aina ihmisiä, mutta ihmiset työpaikkoja vain, kun sekä korkeakoulutettu sektori että matalammin koulutettu sektori ovat edustettuina työmarkkinoilla.

  Tutustu myös keskustelua herättäneeseen tieteelliseen artikkeliin: Østbye, S., Moilanen, M., Tervo, H. & Westerlund, O. (tulossa). The Creative Class: do Jobs follow People or do People follow Jobs? Regional Studies

   

  Continue Reading
 • Kaupunkien kasvu – ovatko työpaikat vai ihmiset ensin?

  10 maalis 2017
  Hannu Tervo
  1993
  0

  Kasvavatko alueet, kun yritykset luovat työpaikkoja ja ihmiset seuraavat perässä? Vai etsivätkö ihmiset elämiseen laatua ja hakeutuvat mukaville alueille, jolloin yritykset seuraavat saadakseen työntekijöitä ja tarjotakseen palveluita kasvaneelle väestölle?  Kaupunki- ja aluetalouksien tutkijat ovat jo yli puoli vuosisataa pohtineet näitä aluekasvun perimmäisiä syitä. Kysymys on tietenkin kana-munatyyppisestä kiistelystä – tässä tapauksessa siitä, kumpi on ensin, tarjonta vai kysyntä? Kysymyksen pohtiminen auttaa kuitenkin ymmärtämään kaupunkien kasvuprosesseja ja myös sitä, kannattaako kaupunkien kehittämisessään ensisijaisesti panostaa yritysten toimintaedellytyksiin vai asuinympäristöön ja palveluihin.

  Hollannissa tehdyssä meta-analyysissa käytiin läpi useita kymmeniä kysymystä analysoinutta tutkimusta. Meta-analyysi osoitti, että yhtä selkeää vastausta kasvuprosessin luonteesta ei ole. Vaikutusketju, jonka mukaan työpaikat seuraavat ihmisiä, on kuitenkin saanut tutkimuksissa enemmän empiiristä evidenssiä kuin päinvastainen vaikutusketju. Kausaliteetti voi kuitenkin vaihdella eri ajankohtien, alueiden ja työpaikkojen kesken. Useat yhdysvaltalaiset tulokset osoittavat vaikutusketjun kulkevan väestöstä työpaikkoihin, kun monissa Euroopan maissa tulos on ollut päinvastainen. Kanadalaisen tutkimuksen mukaan kaupunkialueiden väestömuutoksia määrittävät sekä taloudelliset tekijät että alueen miellyttävyys, kun maaseutu-alueilla dominoivat vain taloudelliset tekijät.  

  Suomessa kysymystä alueellisen kasvuprosessin luonteesta on analysoitu vain vähän. Jos asiaa kysytään kadunmieheltä tai –naiselta, vastaus lienee jotakuinkin tällainen: ”pysyäkseen leivän syrjässä kiinni täytyy luonnollisesti muuttaa sinne, missä työpaikkoja on”. Asia ei kuitenkaan ole näin yksioikoinen. Tämä tuli ilmi kahdessa BEMINE-hankkeessa valmistuneessa tutkimuksessa, joissa kysymystä analysoitiin ekonometrisin menetelmin. Suomen tilannetta verrattiin myös muihin maihin.

  Suomea koskeva tutkimusten keskeinen tulos on kaksijakoinen: ihmiset keskimäärin ovat seuranneet työpaikkoja, mutta erityisesti taloudellisen kasvun aikana korkeasti koulutetut, luovat ihmiset kuitenkin määrittävät kehityksen suuntaa, sillä työpaikat seuraavat heitä. Lopputulos näyttäytyy kumulatiivisena kasvuprosessina, jossa työpaikka- ja väestökasvu ruokkivat toisiaan. Tämän myös havaitsemme Suomesta.

  Etenkin suurilla, dynaamisilla kaupunkialueilla kasvu on tarjontajohteista.  Tietovaltaisessa, luovassa taloudessa työpaikat seuraavat ihmisiä. Jo nyt ja vielä enemmän vastaisuudessa osaavat, pitkälle koulutetut ihmiset hakeutuvat heitä miellyttäville alueille. Välitön työn saanti ei ole ratkaiseva. Dynaamiset kaupunkialueet voivat tarjota moninaisia kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluja ja ylipäätään urbaanin elämänjuoksun vaatimia hyviä elinympäristöjä. Menestyvän kaupunkialueen tulee olla valmis panostamaan vetovoimansa kehittämiseen.

  Aiheesta lisää BEMINE-tutkimuksissa:

  Tervo, H. (2016). Do People Follow Jobs of Do Jobs Follow People? : The Case of Finland in an International Context. Journal of Regional Analysis and Policy, 46 (1), 95-109.  http://jrap-journal.org/pastvolumes/2010/v46/jrap_v46_n1_a7_tervo.pdf Open access

  Østbye, S., Moilanen, M., Tervo, H. & Westerlund, O. (tulossa). The Creative Class: do Jobs follow People or do People follow Jobs? Regional Studies

   

  Continue Reading
 • Why do cities lose green areas?

  21 helmi 2017
  Mina Di Marino
  1669
  0

  Over the past several decades, there has been an increasing awareness of protecting unique landscapes, habitats and species. Regulatory frameworks have been created to ensure the protection of several green areas (e.g. institution of national and regional parks, Nature 2000 sites and nature reserves). In addition to the ecological values, policy makers and city planners have recognized green areas as venues for leisure and recreational activities for citizens.

  While recreational and cultural values as well as the ecological ones have been the most mentioned within the policies and planning strategies, academics have investigated other services that green areas can provide, the so-called ecosystem services (e.g. improving physical and psychological health, filtering pollutants and dust from the air, providing shade and lower temperatures) (Di Marino & Lapintie, 2017).

  Nonetheless, cities have lost green areas in the past. Today, this phenomenon is still occurring for several reasons. The population living in the cities is increasing very rapidly, and thus, a demand for new housings, infrastructures and services is occurring. The expansion of built up areas within the metropolitan areas has mainly occurred by transforming the brownfields into new residential and commercial areas and by converting arable lands and urban forests into new land uses.

  In addition to this, real estate developers have tended to emphasize the ‘view to the green areas’, which typically increases housing costs and property values. This approach has resulted in limiting the urban densification around the protected areas (based on given distances and potential impacts), while the other green areas have been constantly affected by the urban development.

  It is evident that there are conflicting interests between construction and transport networks and provision of green areas. Too often, green areas are considered ‘left over’ spaces within the built environment. The ever growing network of infrastructures (e.g. roads, highways and railways), and the housing production in the Helsinki Metropolitan Area are leaving less room for green areas. The latest decisions within the new master plan of Helsinki (2016), for instance, have focused on converting arable lands into residential and infrastructure uses, thus reducing urban forests and other green areas (Di Marino et al., 2017). Recently, several green areas have been ‘sacrificed’ for new projects, such as the tunnel along the Ring Road I in Espoo (see Fig. 1 and 2).

  keha1

  Figure 1 and 2. Working sites for the new tunnel project along the Ring Road I, Espoo, Finland.

  Unlike the local strategies, the Helsinki-Uusimaa Region has already developed a green strategy that includes nature, recreation and cultural environment (Uusimaa Regional Council, 2014). The Helsinki-Uusimaa Region has focused on three main issues by identifying specific sustainable measures to develop the transportation system, housing production and planning principles of municipalities (land use) (Uusimaa Regional Council, 2014). The letter of intent that has been signed between the municipalities and the state (that is called MAL) was intended to define the common objectives between the municipalities. For instance, the healthy and safe living environment should be addressed through ‘high-quality housing’ and ‘agreeable living surroundings’. In the future, the so-called island living is meant as an ecological and natural way of life ‘that combines housing and work by utilizing the latest communication and environmental technology’ (Uusimaa Regional Council, 2014, p. 22). In addition, enhancing the cultural environment and preserving the natural diversity are considered relevant to the living environment. In this living environment, ecosystem services (both material and immaterial) are provided by nature and are relevant to the human well-being (Uusimaa Regional Council, 2014).

  There are still several perceptions of green areas that mostly depends on the different actors involved in the urban development. The knowledge on ecosystem services can be useful in drafting sustainable local strategies that bring together the regional and local strategies themselves. It would be interesting to include ecosystem services along with traditional public services (Di Marino & Lapintie, 2017). However, it is evident that there is a further need to understand the values of green areas themselves and related benefits. It is time to place the same level of emphasis on ‘green’, housing and infrastructure.

   

  References

  Di Marino M. & Lapintie K. (2017). Exploring the concept of green infrastructure in urban landscape. Experiences from Italy, Canada and Finland. The paper is forthcoming in Landscape Research

  Uusimaa Regional Council (2014) The Helsinki-Uusimaa Regional Programme Vision and strategy 2040 strategic Priorities 2014–2017.

  http://www.uudenmaanliitto.fi/files/13281/Helsinki-Uusimaa_Regional_Programme_A31-2014.pdf

  Continue Reading
 • Three invisible things in Finnish urban planning III: multiculturalism

  14 helmi 2017
  Kimmo Lapintie
  1857
  0

  A couple of years ago I went through the planning legislation in Finland, architectural policy programme of the Uusimaa region and comprehensive and detailed planning documents in the city of Helsinki, in order to find out how multiculturalism and its impacts were defined and understood (Lapintie 2014). They weren’t. The silence was so complete and loud that I became interested in trying to understand why this was the case. It is true that Finland has been a rather homogenous nation with much fewer immigrants that our neighbouring Sweden, for instance. Our national imagination has also cherished the idea of common values and national spirit, such as honesty, hard work and persistant attitude towards obstacles, but also melancholy. However, nobody could have missed the fact that our population growth is already based entirely on immigration. In the years 1990-2015 the proportion of the population with foreign background has grown from 0,8% to 6,2% (Statistics Finland).

  So one would expect that planners, together with  other policy sectors such as housing and social policy, would be interested in where the new ethnic and language groups will live, how their specialised needs will be satisfied, and how this change in our national and local identities will affect the urban and regional development, including aesthetics. But no: time and again we get the answer that these are not planning issues, that they belong exclusively to housing and social policy sectors. This in spite of the fact that there is a widely shared understanding that segregation and its adverse effects should be avoided. But how? And if we are successful in this endeavour, what does it mean? And are we sure that this is the right answer?

  If our anti-segregation policy is based on distributing all minority groups evenly in the metropolitan area, this does not mean that they simply disappear. They will need specialised services, and these services have to be offered in central areas most accessible by public transportation. Something like this is actually happening: one of the few mosques is located in Eastern Pasila, in the middle of the metropolitan area. But it was not planned there. Rather the users who needed the service found the empty premises of a former bank and transformed them to their purposes. Large gatherings during Friday prayers and the need of parking space might be considered as a planning issue. However, there is more to it: if Pasila is going to be the centre of multiculturalism in Helsinki, surely it is taken into account in the current plans of Central and Northern Pasila? But it is not even mentioned. Not once.

  On the other hand, if we would give up the current policy of even distribution and allow (or even force?) ethnic and social concentrations, most probably in the Eastern parts of Helsinki, we could also concentrate specialised services there. But this would naturally have further segregation effects, since these areas would become more attractive to new immigrants, at the same time as many other groups would start looking for alternative places. This kind of selectivity in housing and public services such as schools has already started. Not a planning issue?

  How could we understand this systematic silence? It is not that planners do not know, or that they never come to think of it. In the recent plan of Central Pasila, we can even find the following subtitle in the environmental impact assessment: ”Impacts on people’s health, safety, the opportunities for activities of different population groups in the vicinity, social conditions and culture”.  But what do we find under the title? Air quality, noise, wind, shading, soil contamination. That’s it. Important issues surely, but they only concern environmental health effects. People as active beings with social and cultural features do not exist. Why?

  This is where Foucault could give us a hand. In his later writings, he coined the term ’biopolitics’, meaning that modern societies are mainly interested in people as population groups with biological features, such as age, gender, fertility, health and disability. These are all relevant to the size and productivity of the population which, in turn, defines the economic strength of nations. Not surprisingly, then, all these features have been taken into account in modernist urban planning. Children are given their playing fields, core families their suburban dreams, environmental health standards are used, and disabilities are addressed by principles of design-for-all. These are all clearly visible, but not the cultural and social features that make social groups active and meaning-generating beings, not just bodies.

  But a change in our mindset is clearly inevitable. The Finnish population and workforce is already in decline, and the current birth rate of 1.65 children per woman (instead of 2.1 that would allow ’natural’ growth) will mean that the future of our country will be multicultural. Different social and ethnic groups will become visible, particularly in the cities. But what would a post-biopolitical planning be like? Let us find out by creating it.

   

  Reference

  Kimmo Lapintie (2014) Miksi monikulttuurisuus ei mahdu suunnittelijan suuhun – eikä päähän? Yhdyskuntasuunnittelu, vol. 52, n:o 3.

   

  Continue Reading
 • Three invisible things in Finnish planning II: multi-locality

  5 helmi 2017
  Kimmo Lapintie
  2066
  0

  In his famous book on space and place the geographer Yi-Fu Tuan gave the following instruction on reading his own text: ”The approach is descriptive, aiming more often to suggest than to conclude. In an area of study where so much is tentative, perhaps each statement should end with a question mark or be accompanied by qualifying clauses. The reader is asked to supply them.” (p. 7) Let us do what he suggested and question some of the widely cherished ideas of space and place – partly the legacy of Tuan himself. Space is often thought to be somehow more abstract than place. It is taken to be an undifferentiated container that becomes a place only when we endow it with value. Place is the home of security, space the realm of freedom. Place is known to us, space not so much.

  Although there is some truth in this, this way of thinking is also problematic. Space as such is clearly no more abstract than place: both can be abstracted to the same extent, as in the Cartesian grid where space is represented with the x- y- and z-axes and the place with a point with coordinates relative to them. Speaking in concrete terms, on the other hand, both space and place are clearly meaningful to us. The home is a meaningful place, but so is the motorway that Augé called non-place – only the meanings are different. There are safe places but also scary places, in which case the safest thing is to get the hell out of there. Space is freedom, for sure, but it is freedom exactly because it allows the possibility to change places. Space as a multitude of alternative places, all of them with different characteristics and meanings, is how this interesting interplay could be approached. There is never just one place, always a multitude of them, and they exist to us as possible locations even if we would never visit them.

  How are these theoretical reflections relevant to the contemporary situation of urban and regional planning? We know, of course, that people are not staying at one place, and that is why transportation between places is such a crucial element in planning. We know that commuting from home to the workplace does not respect municipal borders, and that commercial activities concentrate in places of good accessibility, having their customer base in a wider area. Instead of cities and the dichotomy between the city and the countryside, we have come to accept the functional city region, where citizens and businesses not only choose their locations but build complex networks, and where both housing and labour markets are regional.

  But something more is happening. The development of information technology has greatly increased the possibilities of working outside the main office: at home, in various contemporary urban offices, during transportation in trains and buses, and in public and semi-public spaces like libraries and coffee shops. The employers, in turn, have noticed that it makes no sense to rent and maintain large office spaces with low occupancy rates; instead, the workers are profiled according to their mobility, and the mobile ones are not allowed to keep rooms or even permanent desks. Work is thus becoming mobile both inside and outside of the office. For the mobile workers, there is no longer only one workplace but a number of alternative workplaces, only some of which are intentionally designed for this purpose.

  In addition to this, we are not necessarily living in only one place at a time. As secondary homes have become more well equipped and communication networks faster and more widespread, the borderline between working and leisure is slowly becoming blurred, and people can spend longer times in the places of their preference independently of their working hours. Highly specialised working couples also need to search for job opportunities from a larger catchment area, leading to several forms of interregional solutions of living in many places. Climatic preferences, higher incomes and the growth of the retired population is creating international networked living in different places in different countries. In this multitude of living opportunities, the concepts of primary and secondary homes are becoming outdated, even though the primary residence still determines our identities as citizens and taxpayers.

  Considering these developments, we may say that contemporary urban planning – along with urban and regional politics – is clearly lagging behind. The tradition of planning only one neighbourhood or even city at a time, with an ’existing’ or ’projected’ number of residents and workplaces inside its perimeter, is missing the whole point of multi-local living and multi-local working. The tradition of planning functionally divided land-uses, as well as designing spaces for specified functions, has difficulties in dealing with this dynamic multifunctionality of spaces and places.  And organising public services ’close to home’ makes no sense anymore: home is where your heart is.

   

  References:

  Tuan, Yi-Fu (2011/1977) Space and Place. The Perspective of Experience. Minneapolis: The University of Minnesota Press.
  Augé, Marc (1995/1992) Non-Places. Introduction to Anthropology of Supermodernity. London and New York: Verso.

  Publications on multi-locality:

  Libraries as transitory workspaces and spatial incubators
  Di Marino, M. & Lapintie, K. 2015 In : LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE RESEARCH. 37, 2, p. 118-129
  Emerging workplaces in the post-functionalist cities
  Di Marino, M. & Lapintie, K. Forthcoming in JOURNAL OF URBAN TECHNOLOGY.

  Continue Reading
 • Three invisible things in Finnish planning I: ecology

  18 tammi 2017
  Kimmo Lapintie
  1609
  0

  One of the main problems of contemporary planning is that it is done in silos: the various experts and decision makers all have their specific interests and practices, which are confined within thematic and geographical areas. Even if integration is the buzz-word, it is not easy to make it real. There is a certain path-dependency in urban and regional expertise: each profession has its own history of combining knowledge with power, and it is also important to defend one’s position in the planning commission. Who is needed, and what kind of knowledge is relevant? There is nothing self-evident in this. Different countries have used different experts; in Finland for instance, there is no actual planning profession, but planning is done by architects, landscape architects, civil engineers, planning and urban geographers, among others. They all have different educational backgrounds and, correspondingly, different priorities.

  On the other hand, urban and regional governance is also confined within specific geographical areas. The cities are drawing their detailed and structural or master plans – mainly blueprints – and the regional authorities consider regional policies and land-use. At the moment the current government of Finland is planning a major new reform in regional governance, in which independent regions (with elected councils) would take care of social and health-care services, as well as regional land-use plans. The existing independent municipalities (many of which are too small to take care of their ageing population) would be left with local municipal plans and educational and cultural services. Whatever will be the result of this reform, one problem seems to persist: the different authorities take good care not to step on each others’ toes. Helsinki is careful not to suggest anything for the other cities of the metropolitan area (Espoo, Vantaa and Kauniainen), to say nothing of the larger urban region – and vice versa.

  People – in contrast – are not confined. They may be living in one municipality and working in another – nay, they may be living and working in several municipalities and even city regions at the same time, changing their home and workplace as soon as it fits their purposes. They may have primary and secondary homes for both living and working, which is made possible by fast computer networks everywhere. In addition to the home and the office, they may occupy libraries and coffee shops for multi-local working. They would also like to use services according to their preferences and accessibility, but here they face a problem: urban and regional governance has no way of dealing with this fluidity and complexity. From the governance point of view, people are still conceived to be more or less fixed, with one place and neighbourhood of residence determining their local taxes, their public services, their local and national identity, and their political citizenship. Thus the functional urban region is not corresponding to the institutional framework that is supposed to govern it. This incongruence is only partly remedied by the voluntary agreements between the national and the local states, the so-called MALPE-agreements, trying to integrate land-use, transportation, services and the economy.

  With nature we have another wicked problem at hand. Before the concepts of sustainable development and ecology came so widespread in planning discourses, the main functions of green areas and networks were recreation and preservation of endangered species and cultural landscapes. They fitted nicely with the overall scheme of functionalistic land-use planning, allowing the confinement of a suitable amount of green around or within the more profitable functions of housing, industry or transportation. At the same time they could be dealt with as structural elements connecting housing with recreational functions. Surely they were understood as having ecological roles as well, as e.g. corridors for species or water retention areas, but not necessarily analysed as such.

  How different is our understanding of the urban and regional green today, after decades of research on green infrastructures, ecosystem services, health effects, micro-climates, stormwater management etc. that urban ecology is dealing with. Not so different as one might expect. The two functions of recreation and preservation still dominate the field: we are debating on how much green can be sacrificed for urban development, which areas should be preserved, and what form the green network should take. The main points seem to be too difficult to handle: the avoiding of the juxtaposition of urban development and urban green, the understanding of urban ecology in systemic terms (and not as end-states that can be represented with two-dimensional maps), and addressing the different qualities of the urban green and the respective ecosystem services. An urban forest and a golf course are both green, but they provide very different services, both ecologically and socially.

  The issue, thus, does not seem to be the existence or the amount of knowledge, but the way that urban reality is conceptualised through this knowledge, whether it is scientific or professional. And if so, dealing with the complex and dynamic urban reality at hand requires re-concpetualisation, and this is exactly what we are interested in.

  Publications:

  Libraries as transitory workspaces and spatial incubators
  Di Marino, M. & Lapintie, K. 2015 In : LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE RESEARCH. 37, 2, p. 118-129

  Emerging workplaces in the post-functionalist cities
  Di Marino, M. & Lapintie, K. Forthcoming in JOURNAL OF URBAN TECHNOLOGY.

  Exploring the concept of green infrastructure in urban landscape. Experiences from Italy, Canada and Finland
  Di Marino, M. & Lapintie, K. Forthcoming in LANDSCAPE RESEARCH.

  Continue Reading